Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1669-14-8015-303v

Peter van Gils secretaris als bij mijne heeren drossaert ende schepenen gestelde curateur over den naergelaten ende geabandonneerden insolventen boedel ende goederen wijlen Adriaen Daniel Sebastiaens, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Jacob Jan Peter Jacobs ierst seeckere huijsinge metten gronde vandien, ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende, een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse, Wouter Aert Marcelis aen d'een sijde noortwaerts, ende Jacob Huijgermans aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten noorden eijnde aenden voetpath aldaer, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, item noch eenen acker saeijlandts, vijff quartier, ofte daer ontrent groot sijnde, nochtans soo groot ende cleijn als den selven gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors:, aldaer tusschen erffenisse, d'voorn. Huijgermans aen d'een sijde westwaerts, ende Embrecht Adriaen Gerits aen d'ander sijde oostwaerts, ende oock aen d'een sijde suijtwaerts, ende streckende metten noorden eijnde aende erve van Jan Peter Meeus, tsamen mette gerechticheijt van te wegen als van outs, item noch een parcheeltken saeijlants een halff lopensaet, ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse, de kinderen Pauwels Denis Joosten aen d'een sijde oostwaerts, ende de kinderen Mathijs Janssen Creijer aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve de weduwe Jan Gerits Verbunt, ende metten suijden eijnde aende erve de kinderen Denis Daniel Sebastiaens, ende dit mette gerechticheijt van te wegen als van outs, ende eijntelijck noch een parcheeltken weijlants een halff lopensaet ende een halff quartier, ofte daer ontrent groot sijnde, nochtans in der vuegen, grooten ende manieren als de selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse d'voorn. Huijgermans aen d'een sijde suijtwaerts, ende Peter Henrick Peters aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve Gerit Jan Anthonissen, daer nochtans eenen waterlaet tusschen beijde is loopende, ende metten oosten eijnde aende gemeijne straet, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat d'voorn. cooper hier vuijt jaerlijcx gelden sal eenen chijns van vijff stuijvers ende vier penningen aen Peter van Eeckelschot, te voldoen, mitsgaders sheeren schauwe, ende gebuerlijcke rechten te onderhouden, sonder argelist, actum 27 meert 1669, scabini Huttenis et Versteech.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832