Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1669-14-8015-310v

Jan sone wijlen Jan Jan Willems van Heijst, daer moeder aff was Maria Gerit Jan Laureijs Eeltjens geassisteert met Willem Jan Willems sijnen momboir als mede erffgenaem van wijlen Gerit Jan Laureijs Eeltjens sijnen gewesenen grootvader van moeders sijde, heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Willem ende Anthonij gebroederen sonen wijlen Gerit Jan Laureijs Eeltjens voorsz: het gerecht vierde part onbedeelt in eene huijsinge metten gronde vandien, ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende vijff lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Gerit Smolders d'jonge aen d'een sijde suijtwaerts, ende Jan Cornelis van Gorp aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve van Jan Jan Meeussen, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, uijtgenomen dat de coopers hier vuijt jaerlijcx gelden sullen het gerecht vierde part in eenen pacht van derthien loopen roggen aenden rentmeester vanden Velde te leveren als oock te gedoogen het wegen der erve d'vs. Jan Jan Meeus als van outs, sonder argelist, actum 30 meert 1669, scabini Huttenis et Versteech.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832