Menu

Documenten

Document R-1669-14-8015-329r

Adriaen Janssen Creijers, ende Jan Denis Joosten als beedichde momboir ende toesiender over de twee onmondige kinderen van wijlen Mathijs Janssen Creijers, daer moeder aff was Maria Jan Sebastiaen Jans, hebben met consent ende decreet van de heeren drossaert ende schepenen alhier wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Gerit Jan Anthonis Wouters, ierst een parcheel saeijlants een halff lopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aent Creuijven, aldaer tusschen erffenisse d'voorn. cooper noort, de weduwe Cornelis Jan Creijers suijt, d'voorn. vercooperen cum suis oost, ende de gemeijne straet westwaerts, ende eijntelijck noch een parcheel saeijlants insgelijcx een halff lopensaet, ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors:, aldaer tusschen erffenisse, d'voorn. cooper noort, de weduwe Jan Gijsberts van Gils suijt, Elias Verwers oost, ende den voetpath aldaer westwaerts, t'samen mette gerechticheijt van te wegen als oock te gedoogen het wegen over de voors: respective parcheelen van erven als van outs, sijnde los ende vrij, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum 4 junij scabini Scholt et Versteech.



Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832