Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1669-14-8015-365v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden date deses voor ons schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Willem ende Anthonis gebroederen sonen wijlen Peter Huijbert Bartholomeeus van Groenendael, daer moeder aff was Niclaesken Willem Daniels van Heijst, Peter van Balen als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe, met Barbara oock dochtere wijlen Peters ende Niclaeskens voornoemt, weduwe wijlen Laureijs Peter Adriaens, geassisteert met Jan Peter Adriaens haeren gecozen momboir in desen, Adriaen Adriaen Segers als momboir over Aernout onmondigen voorsone wijlen Huijbert Peter Huijberts van Groenendael, daer moeder aff was Jenneken Aert Segers ende Andries Janssen van Gils, als man ende momboir van Hendricxken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Cornelis Jan Peters, die weduwe was van wijlen Huijbert Peter Huijbert van Groenendael voors. indier qualiteijt instaende, hem fort ende sterck maeckende voor de twee onmondige naerkinderen wijlen Huijberts voorsz:, daer moeder aff is d'voorsz: Hendricxken, d'voorn. Willem noch als momboir, ende Joost Jan Buermans als toesiender over de drie onmondige kinderen wijlen Peter Peter Huijberts van Groenendael, daer moeder aff was Mechlina Jan Buermans, Aert Adriaen Smolders als man ende momboir van Adriana sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Bartel Laureijs Gerits, daer moeder aff was, Maria Peter Huijberts van Groenendael, mitsgaders Jan Laureijs Gerits, ende d'voorsz: Willem, noch als beedichde momboir ende toesiender over Laureijs alsnoch onmondigen sone wijlen Bartel ende Maria voorsz: die welcke hebben bekent, ende beleden bekennen ende belijden midtsdesen, metten anderen eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben vande naerbeschreven parcheelen van erven, hen mits het overlijden van wijlen d'voorsz: Peter Huijbert van Groenendael, ende Niclaesken Willem Daniels van Heijst aengecomen, inder vuegen, forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmidts der welcker d'voorn. Anthonij den sone bij blinde loten te deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, seeckere huijsinge ende schop metten gronde vandien ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende een lopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aende Cleijn Hasselt, aldaer tusschen erffenisse de kinderen van Peter Peter Huijberts van Groenendael met hen loth deselve hier naer bedeelt aen d'een sijde westwaerts, ende de gemeijne straet aen d'ander sijde oostwaerts, ende oock aen d'een eijnde suijtwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve van Jan Jan Adriaen van Beurden, sijnde d'vs. huijsinge ende erve, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voors. Anthonij hiervuijt jaerlijcx gelden sal ander halff loopen reductie rogge t'welck sjaers betaelt wert met elff stuijvers ende vier penningen, aenden rentmeester Boucholt op Lichtmis dach te voldoen, ende sal tot dien alnoch aen het naervolgende loth de kinderen Peter Peter Huijberts van Groenendael te deele bevallen in vergelijckinge van cavele moeten vuijtreijcken de somme van twee hondert en vijftich guldens, item aen het loth Barbara sijne suster bedeelt de somme van tachtich guldens, item aen het loth van Peter van Balen gelijcke tachtich guldens, item aen het loth van Willemen sijnen broeder vijffentwintich guldens, ende eijntelijck noch aen het loth de kinderen Bartel Laureijs Gerits te deele bevallen insgelijcx vijffentwintich guldens eens, respective halff april 1670 toecomende precijs sonder interest te betalen,

Waer tegens de momboirs vande kinderen Peter Peter Huijberts van Groenendael te deele bevallen is, ende sullen deselve kinderen alsoo voor henne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, ierst een parcheel weijlants dertich roeden metten maete begrijpende, aff te paelen aende westensijde vande voorsz: aenstede, gelegen binnen de prochie ende plaetse voorsz:, aldaer tusschen erffenisse d'voors. Anthonij den sone aen d'een sijde oostwaerts, ende Jan Jan Adriaens van Beurden aen d'ander sijde westwaerts, ende oock aenden noorden eijnde, streckende metten suijden eijnde aende gemeijne straet, ende eijntelijck noch een heijvelt een lopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie voorsz:, ter plaetse genaemt achter het Creijeven, aldaer tusschen erffenisse de kinderen Jan Gerit Cornelissen oost, het onmondich kint van Peter Goijaert Broeckmans, met Cornelis vanden Merenberch d'oude suijt, ende Peter Henssen noortwaerts, ende dit mette gerechticheijt van te wegen als oock te gedoogen het wegen als van outs, los ende vrij, ende sullen de selve kinderen alnoch in vergelijckinge van cavele ontfangen van het voorgaende loth, Anthonij den sone te deele bevallen de somme van twee hondert ende vijftich guldens, eens, halff april 1670 toecomende precijs,

Waer tegens d'voorn. Barbara de dochter cum tutore te deele bevallen is, ende sal deselve alsoo voor hare portie vuijtten gemeijne boedel, ofte de penningen die procedeeren sullen vande opgaende boomen, genieten de somme van twee hondert ende tachtich guldens ende tot dien alnoch van het eerste loth Anthonij den sone te deele bevallen de somme van tachtich guldens eens, respective sonder interest halff april 1670 toecomende precijs,

Waer tegens Peter van Balen nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck besitten, ierstelijck een parcheel weijlandts, een lopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt den Heijcandt aent Goirken, aldaer tusschen erffenisse Jan Peter Nesten aen d'een sijde suijtwaerts, ende Martinus vander Burcht cum suis aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende gemeijne straet, ende metten westen eijnde aende erve vande kinderen wijlen Peter Peter Huijberts van Groenendael, ende eijntelijck noch de gerechte helfte onbedeelt in eenen hoijbeemt waer van Anna ... de wederhelft competerende is, int geheel drie buijnder ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selven gelegen is binnen de prochie van Gilse, ter plaetse genaemt int Gilse Broeck inde Lange Hoeven, aldaer tusschen erffenisse Niclaes Daniel Adriaens oost, den Gilsendijck suijt, de kinderen Joost Gerits noort, ende ... westwaerts, los ende vrij, vuijtgenomen dat den vs. Peter hier vuijt jaerlijcx sal moeten voldoen, sheeren chijsen ende pachten hier vuijt gaende, ende sal daerenboven alnoch in vergelijckinge van cavele halff april 1670 toecomende precijs vuijt het loth Anthonij den sone bedeelt, ontfangen de somme van tachtentich guldens eens, sonder interest,

Waer tegens Willem den sone te deele bevallen is, ende sal denselven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, ierst de gerechte helfte, bedeelt aenden suijden sijde in een parcheel saeijlants groot int geheel drie lopensaten, ofte daer ontrent nochtans soo groot ende cleijn, als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aende Cleijn Hasselt, aldaer tusschen erffenisse, de kinderen Jan Adriaen Jan Adriaen van Beurden aen d'een sijde suijtwaerts, waer beneffens dese helfte affgepaelt sal werden, ende de gemeijne straet aen d'ander sijde noortwaerts, ende oock aenden oosten eijnde, streckende metten westen eijnde aende erve vande H: Geest, ende eijntelijck noch het vierde part onbedeelt in een moervelt int geheel een halff lopensaet, ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie van Venloon, ter plaetse genaemt int Loonse Leijken, aldaer tusschen erffenisse Peter Huijbert d'oudere noort, de kinderen Gerit Adriaen Gerits west, ... ende dit mette gerechticheijt van te wegen als van outs, los ende vrij, ende sal daerenboven alnoch in egalisatie van cavele halff april 1670 toecomende precijs vuijt het loth Anthonij sijnen broeder bedeelt, ontfangen de somme van vijffentwintich guldens eens,

Waer tegens de voor ende naerkinderen wijlen Huijbert Peter Huijberts van Groenendael te deele bevallen is, ende sullen deselve alsoo voor henne portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, ierst de wederhelft in eenen acker saeijlants, van ontrent drie lopensaten, aende noorden sijde aff te paelen, beneffens de gemeijne straet, item noch het gerecht vierde part onbedeelt in het parcheel moervelt van een halff lopensaet, gelegen inde heer van Iserenmoer int Loonse Leijken, in het voorgaende loth Willem den sone te deele bevallen naerder geexpresseert, ende eijntelijck noch eenen heijbodem, ses a seven lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als denselven gelegen is binnen de prochie van Venloon voors. ter plaetse genaemt aende Staecken aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis Daemen oost, de Staecken suijt, ... ende dit mette gerechticheijt van te wegen, als oock te gedoogen het wegen als van outs, los ende vrij, ... genomen vuijt den vs. heijbodem eenen duijt winchijns aenden heere van Loon op St. Mertens dach te voldoen, ende sullen deselve kinderen alnoch vuijt het loth Anthonij den sone bedeelt ontfangen halff april 1670 toecomende, de somme van vijffentwintich guldens eens, sonder interest,

Ende waer tegens de kinderen van wijlen Bartel Laureijs Gerits, daer moeder aff was Maria Peter Huijberts van Groenendael, te deele bevallen is ende sullen deselve alsoo voor henne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, een parcheel weijlandts anderhalff lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aende Cleijn Hasselt, aldaer tusschen erffenisse, de weduwe Jan Laureijssen aen d'een sijde suijtwaerts, ende de weduwe Laureijs Peter van Doremael aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve van Jan Cornelissen van Gorp, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij,

Ende is wel expresselijck tusschen die voorsz: parthijen condividenten geconditioneert ende ondersproocken dat ijeder op sijn aengecavelde deel ofte loth sal moeten gedoogen ende onderhouden alle schouwen, waterlaten, wegen, stegen ende nabuerlijcke rechten, dewelcke d'een ofte d'ander parcheel soude mogen subject sijn, doch aengaende den verholen commer, calangie ofte aentael, t sij van chijnsen, renten ofte pachten hier voorens niet benoemt, die sich naermaels op d'een ofte d'ander parcheel soude mogen comen te openbaeren, beloven d'voors. condividenten malcanderen te helpen affdragen ofte wel aencoopen naer den rechte vanden Lande, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, ende reserveren d'voorn. condividenten alnoch gemeijn ende onbedeelt alle de opgaende boomen ende het schaerhout opde voorsz: respective goederen staende, om deselve tot gemeijn proffijt van den voors. sterffhuijse te vercoopen, sonder argelist, actum 11 september 1669, scabini Huttenis et vanden Brouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832