Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1670-14-8016-184r

Adriaen Jan Segers als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Anthonis Cornelis Smolders, soo voor sijn selven, als de rato caverende, hem fort ende sterck maeckende voor Jan Anthonis Cornelis Smolders sijnen behouden broeder ende swager, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende overgedragen, midsdesen, aen ende ten behoeve van Cornelis Jan Adriaen Willems, een parceeltien saeijlants, een lopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenissen, Willem Jan Peter Goijaerts aen d'een sijde suijtwaerts, ende voorn. cooper aen d'ander sijde noortwaerts, steckende metten oosten eijnde aen seeckeren gemeijnen voetpath, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum 14 augustuij 1670.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832