Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1670-14-8016-212v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden datum deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Jan, Maria ende Heijltie gebroeders ende susteren, sone ende dochter wijlen Michiel Jan Michiel Meijnaerts daer moeder aff was Angela Bartholomeeus Jan Henricx, Gerit Jan Geert Smolders als man ende momboir van Paulina sijne huijsvrouwe, mistsgaders d'voorn. Jan noch als momboir, ende Peter Jan Peermaech als toeziender over Anna onmondige dochtere wijlen Michiel ende Angela voornt., de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden mitsdesen, metten anderen gemaeckt ende aengegaen te hebben, eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge van de naerbeschreven erffgoederen op hen lieden gesuccedeert, ... overlijden van henne voorn. ouders, ende dat inder vuegen ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmidts den welcken d'voorn. Jan den sone te deele bevallen is, ende sal denselven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren de gerechte helfte bedeelt aenden noorden sijde in seeckere huijsinge, te weten de keucken ende achterhuijs, scheijdende op den middelweecht tusschen de camer ende de keucken voors., welcken middelweecht t'samen door de keucken ende camer sal worden onderhouden, metten helfte bedeelt aende noorden sijde inde aensteede, int geheel seven loopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt aent Creijeven, aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kinderen van wijlen Jan Jan Peter Sijmons aen d'een sijde noortwaerts, waer beneffens dese erve affgedeijlt is, ende Anna d'onmondige dochter met haer loth, den selve hier naer bedeelt aen dander sijde suijtwaerts, streckende metten oosteneijnde aende erve van Jan Jan Adriaen Goijaerts, ende metten westeneijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, uijtgenomen dat den selven, hier vuijt jaerlijcx gelden sal ierst aen den H: Geest alhier twee gulden twee stuijver acht penningen, Item noch de helft in twee stuijvers twaelff penningen aen .. van den Velde, ende neemt den selven tot sijnen laste te voldoen de helfte in eene rentebrief van driehondert vijftig guldens, metten verloopen intrest van dien aen joffr. ... Suels tot sHertogenbosch te voldoen,

Waer tegens Anna de onmondige dochtere ten deele bevallen is, ende sal deselve alsoo voor haere portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, de gerechte helft aende suijden sijde van seeckere huijsinge, te weten de camer scheijdende op den graet van den middelweecht, metten timmer van seeckere schuer, staende opt voorgaende loth, Jan den sone te deele bevallen, om voor meij eerstcomende vanden gront te ruijmen, metten helfte vanden aenstede aende suijden sijde, naerder in het loth Jan den sone hier voorens te deele bevallen vuijtgedruckt, ende is te weten dat den puth op deselve staende, door dit loth, ende het voorgaende lotht saemen gebruijckt ende onderhouden sal worden, los ende vrij, vuijtgenomen dat deselve hier vuijt jaerlijcx gelden sal, ierst aen d'heer rentmeester Boucholt, eenen gulden twee stuijvers acht penningen, Item noch eenen stuijver gesworenechijns aende gesworens alhier, ofte wel soo veel min ofte meer als 't selve bevonden sal worden, ende tot die al noch de helfte in twee stuijvers ende twaelff penningen aen ... vande Velde, metten helfte vande rente int voorgaende loth naerder vuijtgedruckt,

Waer tegens Gerit Jan Gerit Smolders nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck besitten, ierstelijck een parcheel saeijlants twee lopensaeten ende een halff, ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors, aldaer tusschen erffenisse Jan Deckers aen deen sijde noortwaerts ede Jan Peter Jacobs aen d'andere sijde suijtwaerts, streckende metten oosteneijnde aende erve van de weduwe Jan Jan Peter Sijmons, ende metten westeneijnde aende gemeijne straet, ende eijntelijck noch een parcheel erven, bestaende in weijlandt ende heijvelt anderhalff lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse de kinderen Daniel Sebastiaens oost, Cornelis van ... west, de kinderen Jan Gerit Cornelissen suijt, ende Maria de dochter met haer lot de selve hier naer bedeelt noortwaerts, los ende vrij,

Waer tegens Maria den dochter te deele bevallen is, ende sal deselve alsoo voor haere portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, ierstelijck de gerechte helfte bedeelt aende noordensijde in een parcheel weij, vijff lopensaten, of daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Peter Jan Peter Jacobs aen d'een sijde noortwaerts, waer benneffens dese helft affgedeelt is ende Heijltien de dochter met haer loth deselve hier naer bedeelt aen d'andere sijde suijtwaerts, streckende metten oosteneijnde aende gemeijne straet, ende metten westeneijnde aende erve vande kinderen Denis Daniel Sebastiaens, ende eijntelijck noch een parcheel erven bestaende in weijlandt ende heijvelt, anderhalff lopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnende prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Gerit den swager met sijn lot suijt, ende Heijltien de dochter met haer loth, den selve hier naer bedeelt noort. de weduwe Jan Gijsberts oost ende de kinderen Jan Gerit Nelen westwaerts, los ende vrij , ende neemt deselve tot haeren last te voldoen de helfte in drie guldens aen den H: Geest alhier,

Ende waer tegens Heijltjen de dochter te deele bevallen is, ende sal de selve alsoo voor haere portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, ierst de gerechte helfte bedeelt aende suijden sijde, int parcheel weij van vijff lopensaeten ofte daer onrent begrijpende, naer de int voorgaende loth Maria, de dochter te deele bevallen vuijtgedruckt, ende eijntelijck noch een parcheel erven, bestaende in weijlant ende heijvelt anderhalff lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Maria de dochter met haer lot suijt, Peter Anthonis van Ethen noort, de kinderen Mathijs Creijers oost, ende kinderen Jan Gerit Cornelis westwaerts, los ende vrij, ende neemt deselve tot haren laste te voldoen de helfte in drie guldens aen de H: Geest alhier,

Voorts is tusschen de voorn. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken, dat sij luijden malcanderen daer het van ... wesen sal sullen moeten wegen ende stegen, ter naerder velde ende minste schade, als oock dat ijeder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedoogen ende onderhouden alle schouwen , waterlaten, wegen, stegen ende gebuere rechten de welcke d'een od dander parcheel soude mogen subject sijn, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum 15 november 1670.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832