Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1670-14-8016-236v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Cornelis ende Jan gebroederen sonen wijlen Jan Adriaen Jan Adriaens van Beurden, daer moeder aff was Maria Anthonis Sijmons, Adam Jan Somers als man ende momboir van Yda sijne huijsvrouwe, d'voorn. Cornelis noch als momboir ende Cornelis Adriaen Jan Adriaens van Beurden als toeziender over de drie alsnoch onmondige kinderen wijlen Jans ende Maria voornt:, d'voorn Cornelis nog als momboir ende Laureijs Adriaens Somers als toesiender over Maria onmondige dochtere wijlen Jans ende Maria meergenoemt daer vader aff is Jan Anthonis Somers, metten selven Jan alhier mede present, de welcken hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben van de naerbeschreven parcheelen van erven, hen mits het overlijden van d'voorn Jan Adriaen Jan Adriaens van Beurden ende Maria Anthonis Sijmons aengecomen, ende dat inden forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmidts den welcken d'voorn. Cornelis den sone ten deele bevallen is ende sal denselven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, de gerechte helfte bedeelt aende westensijde in een parcheel saeijlant int geheel ses lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Adriaen Fiers aen d'een sijde westwaerts, waer beneffens dese erve affgepaelt sal werden, ende Gerit Willems Veramelvoirt cum suis aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten suijden ende noorden eijnde aende erve van Cornelis Gerits van Beurden, ende dit metten gerechticheijt van te wegen, als oock te gedogen het wegen als van outs, sijnde los ende vrij, ende sal denselven in vergelijcking van cavelen alnoch genieten ende ontfangen van het naervolgende loth Jan den sone ten deele bevallen halff april 1671 toecomende precijs de somme van thien guldens sonder interest,

Waer tegens Jan den sone ten deele bevallen is ende sal denselve alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, de gerechte helfte bedeelt in seeckere huijsinge, te weten de keucken mettet achterhuijs, scheijdende op het midden van graet van schouwe tusschen voorn. keucken, ende de camer Adam Jan Somers nomine uxoris den selven hier naer ten deele bevallen, welcke schouwe halff door dit loth ende halff door het naervolgende loth sal moeten werden onderhouden, metten gronde van dien ende gerechte helfte vande aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behorende, bedeelt aen de noorden sijde, int geheel anderhalff loopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse, Cornelis Gerits van Beurden aen d'een sijde noortwaerts, waer beneffens desen helfte affgepaelt sal werden, ende Gerit Gerit Willems Veramelvoirt aen d'ander sijde suijdwaerts, streckende metten oosteneijnde aende gemeijne straet, ende metten westeneijnde aen het loth Willem den sone hier naer ten deele bevallen, onder conditie dat den oven staende op dit loth ende ten deele op het naervolgende loth Adam Jan Somers nomine uxoris ten deele bevallen, door den selven Adam mede sal mogen werden gebruijct, doch sal den selven oven alleen door d'voors: Jan den sone moeten werden onderhouden, ... is mede conditie dat den put staende op de erve van Adam Jan Somers nomine uxoris den selven hier naer bedeelt halff ende halff door d'voorn. Jan den sone ende de voorn. Adam sal moeten werden gebruict ende onderhouden, sijnde d'voorn. goederen los ende vrij, uijtgenomen dat d'voorn. Jan hier uijt jaerlijcx gelden sal een loopen reductie rogge, twelck sjaers betaelt wert met seven stuijvers acht penningen aenden Rentmeester Boucholt, ende sal daerenboven alnoch in vergelijcking van cavelen moeten uijtreijcken aen het loth Cornelis den sone hier voorens bedeelt, de somme van thien guldens eens, ende eijntelijck noch aen het loth Willem den sone den selve hier naer ten deele bevallen gelijcke somme van thien guldens respective halff april 1671 toecomende precijs te voldoen sonder interest,

Waer tegens Adam Jan Somers nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck besitten de gerechte helfte vande voors. huijsinge, te weten de camer, ende de keucken scheijdende op den graet als voor, metten gronde van dien, ende tot dien alnoch den timmer van seecker schop, staende op de erve van Jan den sone hier voorens in het tweede loth ten deele bevallen, omme de selve voor primo meij 1672 toecomende precijs van gront te ruijmen ende eijntelijck alnoch de wederhelfte vande voors. aenstede ende erffenisse daer aen liggende, bedeelt aende suijdensijde int geheel anderhalff lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, aff te paelen beneffens de erve van Gerit Gerit Willems Veramelvoirt, hier voorens in het tweede loth Jan den sone ten deele bevallen naerder geexpresseert waertoe brevitatis causa in desen wert gerefereert, sijnde los ende vrij, uijtgenomen dat denselve hier uijt jaerlijcx gelden sal twee stuijvers winchijns aen den heere van Tilborgh op St. Stevens dach te voldoen,

Waer tegens de voorn. momboirs ten behoeve van Gerit den onmondigen sone ten deele bevallen is, ende sal denselve alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, ierst een parcheel saeijlants anderhalff lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voorn., aldaer tusschen erffenisse, Daniel Adriaens van Beurden, aen d'een sijde suijtwaerts ende de erve van H: Geest binnen Tilborgh aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende gemeijne straet, ende metten westen eijnde aende erve van Adriaen den sone met sijn loth denselven hier naer bedeelt, Item noch de gerechte helfte onbedeelt in eene hoijbeemt int geheel negen lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binne de prochie van Gilse, aldaer tusschen erffenisse, Adriaen Jan Goijaerts oost, ende de kercken van Reijen west, ende eijntelijck noch het gerechte vierde part, onbedeelt in een parcheel hoijbeemt, int geheel acht lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen inde Oude Nieuwe Velden, aldaer tusschen erffenisse, Peterken Peter Willems Veramelvoirt oost, de kinderen Denis Jan Denis west, de gemeijnten noorden, ende den Langendijck suijtwaerts, sijnde los ende vrij,

Waer tegens de voors: momboirs ten behoeve van Adriaen den onmondigen sone ten deele bevallen is, ende sal denselve alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, ierst den timmer van seeckere schuer staende op het loth van Jan, den sone hier voorens ten deele bevallen, omme denselve voor meij 1672 eerstcomende van de plaetse te moeten ruijmen, Item noch een parcheel weijlants anderhalff lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse, Daniel Adriaens van Beurden aen d'een sijde suijtwaerts, ende Henric Huijbert Wouter Anthonis Beris aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten westen eijnde aende gemeijne straet, ende metten oosten eijnde aende erve van voorn. Daniel, ende eijntelijck noch het gerecht vierde part onbedeelt in een parcheel hoijbeemt int geheel acht lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, in het voorgaende loth Gerit den sone den selve hier voorens ten deele bevallen naerder uijtgedruckt, sijnde los ende vrij,

Waer tegens d'voors. momboirs ten behoeve van Willem den onmondigen sone ten deele bevallen is, ende sal denselve alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck besitten, de wederhelfte in het parcheel saeijlants van ses lopensaten bedeelt aende oosten sijde, aff te paelen beneffens de erve van Gerit Willems Veramelvoirt cum suis, hier voorens in het eerste lot Cornelis den sone ten deele bevallen naerder uijtgedruckt, waer toe brevitatis causa wert gerefereert, ende sal daer en boven al noch in egalisatie van cavelen ontfangen van het tweede loth Jan den sone ten deele bevallen halff april 1671 de somme van thien guldens sonder meer,

Ende waer tegens de voorn. momboirs ten behoeve van Maria onmondige dochtere wijlen Maria Jan Adriaen Jan Adriaens van Beurden, daer vader aff is Jan Anthonis Somers, ten behoeve van deselve Maria ten deel bevallen is, ende sal deselve alsoo voor haere portie, hebben, behouden ende erffelijck besitten, ierst een parcheel weijlants twee lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen Tilborgh aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse, de weduwe Laureijs Peters van Doremael aen d'een sijde noortwaerts, ende Daniel Adriaens van Beurden aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve van Jan Cornelis van Gorp, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, ende eijntelijck noch de gerechte helft onbedeelt in een parcheel hoijbeemt int geheel acht lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen inde Oude Nieuwe Velden, aldaer tusschen erffenisse, Jan Cornelis de Mijs suijt, de weduwe mr Herman de Roij noort, ende de gemeijnte oost, ende west waerts, sijnde los ende vrij,

Voorts is tusschen de voorn. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken dat sij malcanderen daer het van nooden wesen sal, sullen moeten wegen ende stegen ter naester velde ende minsten schade, als oock dat ijeder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedoogen ende onderhouden alle wegen stegen, schouwen waterlaten ende gebuerlijcke rechten, de welcke d'een of d'ander aengecavelde ofte parcheel soude mogen subject sijn, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder arch ofte list, actum 19 december 1670.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832