Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1670-14-8016-39r

De heer Peter Lus out president schepen ende ontfanger vande convoijen ende licenten binnen sHertogenbosch, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen Peter van Gils secretaris, ten behoeve van d'heer Arnoldus Lus, sijns heere vercoopers broeder, de gerechte helfte onbedeelt in seeckere hoeve, appendentien ende dependentien vandien, bestaende in huijsinge, schuere schop ende verscheijde parcheelen soo van saeij als weijlanden ende hoijbeemden, waer van den heere cooper de wederhelft competeert, gelegen binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hoeven, eertijts behoort hebbende onder het Bisdom vanden Bosch ende dat in alsulcker grooten, vuegen ende manieren, als de heeren vercoopers, ende cooper respective deselve voor desen bij coop ende opdrachte vercregen hebben vande Ed: Mog: Heere Raden van State deser Vereenichde Nederlanden, vermeldens de brieven daer aff voor heeren schepenen van s'Hertogenbosch gedepescheert, waertoe in deses brevitatis causa wort gerefereert, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, uijtgenomen dat den heere cooper hier vuijt sal moeten voldoen de oude chijnsen, daer op staende, mitsgaders te gedoogen ende te onderhouden alle servituten die de vs. goederen subject, ende inde voors. brieven begrepen sijn, sonder argelist, actum 29 januarij 1670, scabini Scholt et Versteech.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832