Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1670-14-8016-63r

Cornelis Jan Rondens ende Adriaen Denis Daniels als beedichde momboir ende toesiender over de drie onmondige kinderen wijlen Jan Cornelis Gijsberts de jonge, daer moeder aff was Jenneken Adriaen Martens hebben met consent ende decreet van de heeren drossaert ende schepenen alhier wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Sijmon Peter Willems Veramelvoirt, een parcheel saeijlants, een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aent Creijven aldaer tusschen erve des voorn. coopers noort ende suijtwaerts, streckende metten oosteneijnde aende erve Jan Gerit Cornelis, ende metten westeneijnde aende gebuer waterlaet aldaer, ende dit mette gerechticheijt van te wegen, als oock te gedoogen het wegen als van outs, los ende vrij, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum 10 febr 1670, scabini Huttenis et Scholt,

Deselve vercooperen qualitate predicta hebben met consent ende decreet als voor wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven ende opgedraegen, aen ende ten behoeve van Adriaen Jan Deckers, een parcheel saeijlandts genoemt den Bedacker een lopensaet ende acht roeden ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aent Creijven aldaer tusschen erffenisse Jan Deckers, oost ende westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve van Michiel Jan Michiel Meijnaerts, ende metten suijden eijnde aende erve de weduwe Embrecht Adriaen Gerits, ende dit mette gerechticheijt van te wegen, als oock te gedoogen het wegen als van outs, sijnde los ende vrij, ende hebben etc. gelovende d vs momboir ende toesiender op verbant der onbejaerde goederen hebbende ende vercrijgende ende specialijck op verbintenisse van een parcheel weijlants vijff quartier, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors: waer beneffens aen deen sijde geerft is Ego de With, ende de kinderen Mathijs Creijers aen d'andere sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve van Jacob Peter Jacobs, ende metten anderen eijnde aende waterlaet aldaer, warandiam more solito, ende dit vercoopen, opdragen ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832