Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1670-14-8016-98v

Jan Jan Jacobs ende Adriaen Cornelis Peters als beedichde momboir ende toesiender over de drie onmondige kinderen van wijlen Gerit Cornelis Peters, daer moeder aff was Elisabeth Adriaens, hebben met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen alhier wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Sr. Jacobus Huijgermans borger ende coopman tot Shertogenbosch, ierst de gerechte helfte in seeckere huijsinge, te weten de keucken mettet achterhuijs, scheijdende op den balck comende inden middelweecht tusschen de voors. keucken, ende de kamer competerende Adriaen Cornelis Peters, welcken balck ende weecht sal blijven aende keucken, ende bijde selve moeten onderhouden worden, metter aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende, drie quartier, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen huijsinge ende erffenisse Adriaen Cornelis Peters aen d'een sijde noortwaerts, ende Jan Jan Willems de jonge aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve Jan Peters de Decker, ende metten oosten eijnde aende gemeijne straet, item een parcheel weijlants anderhalff lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse, Adriaen Cornelis Peters west, Jan Peters den Decker oost, suijt ende noortwaerts, ende eijntelijck noch een parcheel saeijlants een lopensaet ende vijffendertich roeden ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse, Jan Deckers aen d'een sijde suijtwaerts, ende Michiel Cornelis Michiels aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve de weduwe Mr. Herman de Roij, ende metten oosten eijnde aende erve vande kinderen Daniel Cornelis Daniels, ende dit mette gerechticheijt van te wegen als oock te gedoogen het wegen als van outs, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, vuijtgenomen dat d'voorn. cooper hier uijt jaerlijcx gelden sal, eenen stuijver ende acht penningen chijns aenden rentmeester vande geestelijcke goederen des quartiers van Oisterwijck te betalen, mitsgaders sheeren schouwen, waterlaten ende gebuerlijcke rechten te moeten onderhouden, sonder argelist, actum 13 meert 1670, scabini Huttenis et Versteech.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832