Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1670-14-8016-99v

Adriaen Cornelis Peters heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Sr. Jacobus Huijgermans borger ende coopman binnen s'Hertogenbosch, ierst eene camer van seeckere huijsinge scheijdende op den balck, comende inde middelweecht tusschen de voors. camer ende de keucken, d'voors. cooper op hodie bij coope opgedragen, welck balck ende weecht sal blijven aende keucken ende bij deselve moeten onderhouden worden, metten gronde van dien, aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende, drie quartier ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse, Gerit Aert Adriaen Willems aen d'een sijde noortwaerts, ende d'voorn. cooper met sijne erve hem hier voorens aengevest aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve Jan Peter de Decker, ende metten oosten eijnde aende gemeijne straet ende eijntelijck noch een parcheel saeijlants een lopensaet ende drie quartier, ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse, de kinderen Gerit Janssen Creijers west, d'voorn. cooper oost, Jan Peter Cornelis Meeus noord, ende Corstiaen Jan Jacobs cum suis suijtwaerts, respective los ende vrij alsoo hij seijde, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum et scabini ut supra (13 meert 1670, scabini Huttenis et Versteech).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832