Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1670-14-8016-9v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden date deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Elisabeth Embrecht Wijtman Laureijs dochtere weduwe wijlen Jan Jan Cornelis van Gorp, cum tutore, Michiel Peter Willems van Amelvoirt, als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe dochtere van Elisabeth ende wijlen Jans voors. soo voor hen selven als uijt den naeme van Sijken, Jenneken d'oude, Anna, ende Jenneken de jonge allen kinderen van d'voorn. Elisabeth ende wijlen Jans voors., daer vooren sij instaen ende caverende sijn in dier qualiteijt ter eenre, ende Adriaen sone wijlen Wijt Embrecht Wijtman Laureijs, daer moeder aff was Willemijna Peter Willems van Amelvoirt, Jan Peter Sebastiaens, als man ende momboir van Heijltken sijne huijsvrouwe oock dochtere wijlen Wijt ende Willemijna voornoemt soo voor hen selven als mede instaende voor Jan hennen broeder ende swager, mitsgaders Jan Cornelis de Beir de jonge, als momboir over de twee alsnoch onmondige kinderen wijlen Wijt ende Willemijna meergenoemt, in dier qualiteijt ter andere sijden, die welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen, metten anderen eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben vande naerbeschreven erffgoederen, die sij luijden tot nu toe t'samen gemeen, ende onbedeelt hebben beseten, gebruijct ende aengecocht gehadt, ende dat inder forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmidts der welcker d'voorn. eerste comparanten ten deele bevallen is, ende sullen deselve alsoo voor henne portie t'samen gemeijn hebben, behouden ende erffelijck possideren Ierstelijck seeckere huijsinge schuere ende schop metten gronde vandien, ende tot dien alnoch de gerechte helfte, bedeelt aenden suijden eijnde in de aenstede ende erffenisse daer aenliggende, ende daer toe behoorende, int geheel ses lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aenden Heijcant, aldaer tusschen erffenisse, de gemeijne straet aen d'een sijde, ende Jan Gerit Smolders aen d'ander sijde, streckende metten noorden eijnde aende erve van Laureijs Anthonis Jan Aerts, ende metten suijden eijnde aende erve van Jan Quirijns van Riel cum suis, waer beneffens dese helfte affgepaelt sal werden, t'samen mette gerechticheijt vande voorhooffde, als oock de boomen die gesmet sijn, staende op het voorhooff van het naervolgende loth, om d'selve voor prima meij 1673 eerstcomende precijs vande gront te ruijmen, Item noch de gerechte helfte bedeelt aen den noorden eijnde, in een parcheel saeijlants, int geheel seven loopensaeten, ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voors., aldaer tusschen het naervolgende parcheel aen d'een sijde westwaerts, ende de gemeijne straet aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erve van Laureijs Anthonis Jan Aerts, ende metten noorden eijnde tot een spie vuijtloopende op de erve vande kinderen Dirck Huijgen, alwaer dese helfte affgepaelt sal werden, Item noch een parcheel saeijlants, een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie ende plaetse voors:, aldaer tusschen het voors: parcheel aen d'een sijde oostwaerts, ende Adriaen Peter Borgers aen d'ander sijde westwaerts, ende oock aenden suijden eijnde, streckende metten noorden eijnde aende erve van Peter Jan Joosten, onder conditie dat bij sooverre dit parcheel sijnen wech niet en can hebben over de voors. helfte van het voorgaende parcheel dat in sulcken gevalle het naervolgende loth sal moeten gedoogen het wegen van t'selve parcheel, Item noch een parcheel ackerlants twee lopensaten ende een halff, ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de parochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Reijnier Denis Reijniers aen d'een sijde suijtwaerts, ende Jan Adriaens aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende gemeijne straet, ende metten westen eijnde aenden waterlaet aldaer, Item noch de gerechte helfte bedeelt aenden suijden eijnde in eenen hoijbeemt, int geheel een buender, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selven gelegen is, onder de parochie van Gilse, ter plaetse genaemt inde Elsebeemt, aldaer tusschen de Lantscheijdinge aen d'een sijde, ende Adriaen Peter Borgers aen d'ander sijde, streckende metten eenen eijne aen het naervolgende parcheel waer beneffens dese helft affgepaelt sal werden, ende metten anderen eijnde tot een spie uijtlopende op de Lantscheijdinge vs, Item noch eenen hoijbeemt vijff lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voors:, aldaer tusschen erffenisse, Peter Huijberts noort, de Lantscheijdinge oost, Andries Leermaeckers west, ende ... suijtwaerts, Item noch eenen heijbodem, vijff lopensaten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen onder de parochie van Loon, ter plaetse genaemt inde Placken, aldaer tusschen erffenisse Michiel Peters Veramelvoirt aen d'een sijde suijtwaerts, ende Peter Steven Wouters cum suis aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve van ... ende metten westen eijnde aende erve van ... ende eijntelijck noch eenen heijbodem, insgelijcx vijff lopensaten ofte daer ontrent groot wesende, inder vuegen, manieren, ende reengenooten den selven gelegen is onder Loon inde Clockenberch, sijnde d'voors. respective parcheelen van erven los ende vrij, uijtgenomen dat d'voors. eersten comparanten, hier uijt jaerlijcx gelden sullen de heeren chijnsen ende pachten die uijt de voors. hoijbeemden ende heijbodems sijn gaende, ende hebben d'selve daerenboven alnoch contant ontfangen van het naervolgende loth in egalisatie van cavelen de somme van een hondert gulden eens,

Ende waer tegens de tweede comparanten ten deele bevallen is, ende sullen deselve alsoo t'samen hebben, behouden ende erffelijck besitten, Ierst seeckere huijsinge schuer ende schop metten gronde van dien, mitsgaders de helfte van de aenstede daer aen liggende, aff te palen aenden noorden eijnde, beneffens de erve van Laureijs Anthonis Jan Aerts, Item noch de helfte bedeelt aenden suijden eijnde inden acker van seven lopensaten, beneffens de erve van Laureijs Anthonis Jan Aerts voors. aff te meten, Item noch de helfte bedeelt aenden noorden eijnde in eenen hoijbeemt van een buijnder onder Gilse in de Elsebeemden gelegen, hier vorens int voorgaende loth naerder geexpresseert, waer toe brevitaties causa wert gerefereert, Item noch eenen acker saeijlants vier lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt den Heijcant aende Moerstraet, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Koijen aen d'een sijde noortwaerts, ende Jacob Anthonis Brenders, aen d'ander sijde suijtwaerts, ende oock aen den oosten eijnde, streckende metten westen eijnde aende erve van d'voors. Cornelis Koijen, ende dit mette gerechticheijt van te wegen als van outs, Item noch een parcheel saeijlants een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Peter Steven Broeren aen d'een sijde, ende Embrecht Gijsbert Donders aen d'ander sijde ende oock aen d'een eijnde, ende streckende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, Item noch de gerechte helfte onbedeelt in eenen hoijbeemt, waer van de weduwe Wijtman Jans de wederhelfte competerende is, int geheel seven lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selven gelegen is onder de parochie van Gilse, ter plaetse genaemt inde Koeijweijen, aldaer tusschen erffenisse d'voors. weduwe aen d'een sijde westwaerts, ende Jan Sebastiaen Kosters, aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten noorden eijnde aenden stroom de Leije, ende metten suijden eijnde aende erven van ... Item noch eenen heijbodem twee lopensaten, ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de parochie van Venloon, ter plaetse genaemt inde Placken, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Aert Somers aen d'een sijde, ende ..., streckende metten noorden eijnde aende gemeijne baen, ..., Item noch het derde part onbedeelt in eenen heijbodem waervan de weduwe Wijtman Jans ende Pauwels Joosten de resterende twee derde parten competeren, int geheel ses lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als d'selven in sijn reengenoten gelegen is binnen de parochie voors., ter plaetse genaemt aende Baen, ende eijntelijck noch eenen heijbodem een lopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie laetstgeschreven, ter plaetse genaemt aenden Loonsen Commer, belent, de weduwe Wijtman Jans aen d'een sijde suijtwaerts, ende ...., los ende vrij, uijtgenomen dat d'selve comparanten uijt de voors. aenstede jaerlijcx gelden sullen twee loopen rogge aen Jan Cornelissen van Gorp de jonge, Item noch twaelff penningen winchijns op St. Stevens dach aen d'heer van Tilborch te betalen, ende tot dien alnoch te moeten voldoen, allen de heeren chijnsen die op d'voors: heijbodems onder Loon gelegen, bevonden sullen werden vuijt te gaen, ende hebben daerenboven alnoch contant aen het voorgaende lot uijtgereijct, de somme van een hondert guldens eens,

Voorts is wel expresselijck tusschen d'voors. parthijen condividenten geconditioneert ende ondersproocken, dat ijeder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedoogen ende onderhouden, alle wegen, stegen, schouwen waterlaten ende gebuerlijcke rechten die welcke d'een of d'ander parcheel soude mogen subject sijn, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen commer etc., prout in forma, des is bevoirwaert dat d'voors. deijlluijden, de voors. goederen eerst aenveerden sullen, halff april 1671 toecomende, sonder argelist, actum 9 januarij 1670, scabini Huttenis et Versteech.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832