Menu

Documenten

Document R-1671-14-418-120

In den naemen ons heeren amen.
Kennelijck sij eenen ijegelijck dat wij schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenaemt ons op huijden daten deses ten versoecke van Joachem Cornelissen de Beir jongeman hebben getransporteert bij ende aen sijnen woonhuijse gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aenden Hasselt, alwaer hij sieckelijck bij het vuer was sittende, doch sijn verstant, memorie ende vijff sinnen wel machtich ende volcomentlijck gebruickende soo 't selve opentlijck bleeck ende van daer aff getuijgenisse geven midtsdesen de welcken overdenckende etc., ende heeft daeromme met deliberatie ... sijnen sielen, ende voorts te extenderen pro ut in forma ende comende voorts totten dispositien van sijnen tijdelijcke goederen, soo verclaerden den voorn testateur well expresselijck sijnen willen ende begeerten te wesen, dat bij al ... hij sonder blijvende wettigen ... door hem geprocreert naer te laten quamen te overlijden, dat hij alleen tot sijnen eengen ende universele erffgenaemen nomineren ende met vollen rechten justitueert midtsdesen, Cornelis Cornelissen de Beir den jonge sijnen broeder ofte bij voor afflijvicheijt van hem sijnen kinderen ende kintskinderen ende dat om pregnante redenen den testateur daer toe ... als oock de diensten aen hem testateur bewesen, ende noch te sullen bewijssen in sijn siecten als anders sijn testateurs leven lanck geduerende, den selven daer innen tot sijnen eenigen ende universelen erffgenaemen nomineren ende met vollen rechten justituerende mitsdesen met ... van alle anderen ... staende nochtans ende onder express. restrictien dat den selve Cornelis sal gehouden sijn, dat ende naer het overlijden van hem testateur vuijt sijnen ... naar te laten goederen vuijt reijcken aen sijnen twee broeders ende sijn suster, te samen de somme van dertich guldens eens, wesende voor ijeder de somme van thien guldens te weten aen Cornelis den ouden, Jan ende Anna sijne suster getrouwt sijnde met Dingeman Denis Corsten sonder ijets meer, als alleenlijck noch daer en boven te sullen moeten vuijtreijcken aen de armen ... binnen Tilborgh te proffijten van den selven taeffel eenen somme van vijff Car. guldens d voorn testateur verclaerde wesen sijnen testament etc. willende etc. niettegenstaende etc. alle solemniteijten naer recht etc. oock niettegenstaende etc., reserverende etc., aldus gedaen ende gepasseert ten woonhuijse van d' voorn testateur voor ende ten overstaen van Richard ... ende Jacobus vanden Burcht ... den xxi october ... enen seventich.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832