Menu

Documenten

Document R-1672-14-8017-46r

Jan sone wijlen Niclaes Adam Cocken daer moeder aff was Maria Jan Willem Jaspers, Claes Willem Daniels als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe, Peeter Cornelis Matheus van Gorp als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe, Wouter Gerit Adams de Cock, ende Willem Gerit Jan Laureijs Eeltjens als momboir ende toesiender over Maria onmondige dochtere wijlen Niclaes ende Maria voornoemt mitsgaders Cornelis Adam Cocken ende Peeter Hendrick Goossen als momboir ende toesiender over de vijff onmondige kinderen wijlen Maria oock dochtere was wijlen Niclaes ende Maria voors. daer vader aff is Jan Hendrick Goosen met den selven alhier mede present Jan Jan Bartholomeeus Jan Hendricks ende Gerit Adriaen Meeussen als momboir ende toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Denis Adriaen Meeussen daer moeder aff was Dingna oock dochtere was wijlen Niclaes ende Maria meergenoemt hebben met consent van drossaert ende schepenen vercost opgedragen ende overgegeven aen Peter Jan Segers seeckere huijsinge metter aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende vier loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Meeussen cum suis aen deen sijde noortwaerts ende de heer van Tilborch aen dander sijde suijtwaerts ende oock aenden westen eijnde, streckende metten oisten eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, uijtgenomen dat den cooper hier uijt jaerlijcx gelden sal negen ende een halff loopen erff rogge aende H: Geest van s'Hertogenbosch ende tot dien alnoch een stuijver gewinchijns tsij min ofte meer aende heere van Tilborch voors. alle metten tegenwoordigen ..., ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc, pro ut in forma, actum 14 april 1672, scabini ...Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832