Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1672-14-8017-46v

Jan Antonis Smolders heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Adriaen Jan Segers sijnen swager allen sijn recht ende contingent hem competerende inde huijsinge metten erffenisse daer aen liggende ende daer toe behorende, waerinne hij Segers is woonende gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse den voornoemden cooper oist, ende Gerit Antonis Smolders west, seeckeren waterlaet noorden, ende de gemeijne straet suijden, los ende vrij, vuijtgenomen de beswaringen van eenige penningen chijnsen etc. ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. actum ? april 1672.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832