Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1672-14-8017-49v

Adam Jan Somers als man ende momboir van IJda sijne huijsvrouwe dochter wijlen Jan Adriaen van Beurden heeft wettelijck ende erffelijck vercost, opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Jan Adriaens van Beurden seeckere camer van een huijsinge scheijdende opt midden vanden graet vande schouwe tusschen de voors. camer ende keucken de welcke halff door den ... ende halff door Jan Jan Adriaens van Beurden moet worden onderhouden ende tot dien alnoch een schop mette erffenisse daer toe behoorende drie quartier loopensaet off daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Gerit Gerit Willems Veramelvoirt aen deen seijde suijtwaerts ende Jan Jan Adriaens van Beurden aen dander seijde noortwaerts, streckende metten oisten eijnde aende gemeijne straet ende metten westen eijnde aende erve van Willem Jan Adriaen van Beurden, los ende vrij, utgenomen dat den oven staende ten deele op de erve van Jan Jan Adriaens van Beurden door de coper mede sal worden gebruijckt maer allen door den voors. Jan moeten worden onderhouden ende is mede conditie dat den puth staende op de erve bij den voors. Jan ende den cooper sal werden gebruijckt ende tsamen onderhouden werden, ende sal den coper jaerlijcx uijtte voors. goederen gelden twee stuijvers gewinchijns aende heer van Tilborch op St. Stevens dach te voldoen ende voorts refererende tot de deijlinge van date den negenthiende december 1670, ende hebben etc. gelovende etc. ende alle commer etc., pro ut in forma, datum 7 meij 1672, scabini Versteech et relatu Mutsaers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832