Menu

Documenten

Document R-1672-14-8017-53v

Gerit Antonis Smolders, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Segers een parceeltjen ... drie quartier loop off daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Paulus Jan Joosten west ende noorden den voornoemden cooper oist, ende suijden seeckeren gemeijnen waterlaet die de cooper sal moeten onderhouden suijdwaerts ende dit mette gerechtigheijt van te wegen als van outs sijnde andersints los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. ende alle commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum 20 meij 1672.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832