Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1673-14-8017-101r

Kennelijck sij eene eijgelijcken dat op huijden date voor onderschreven schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt sijn gecompareert Adriaen, Jan, ende Cornelis gebroederen, sonen van wijlen Jan Janssen de Beir, daer moeder aff was Elisabeth Peter Adriaen Goijaerts, Pouwels Hermens van Heijst als man ende momboir Cornelia sijne huijsvrouwe, Cornelis Gerit Creijers als man ende momboir van Petronella sijne huijsvrouwe, Jan Jan Peter Melis, als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe, mitsgaders Pouwels als momboir ende Jan Peter Adriaen Goijaerts als toesiender over Maria ende Anneken onmondige dochteren wijlen Jan ende Elisabeth meer genoemt, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midts desen, metten anderen gemaeckt ende aengegaen te hebben, een erffscheijdinge ende deijlinge vande naer beschreven goederen op hun luijden naer het overlijden van henne ouders gesuccedeert ende dat ... vuegen forme ende manieren hier naerbeschreven volgende,

Overmits de welcke de voornoemde Adriaen den sone te deele bevallen is, ende sal den selve alsoo hebben behouden ende erffelijck besitten seeckeren acker groot ontrent anderhalff lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als denselven gelegen is binnen deser parochie van Tilborch aende Hasselt genoemt de Stadts Hoeff aldaer tusschen erffenisse aen d'een sijde Cornelis Cornelissen de Beir oistwaerts, ende aen d'ander sijde westwaerts Peter Theunissen, streckende metten noorden eijnde Goijaert Janse, ende suijdwaerts de gemeijne straete, los ende vrij, ende sal bovendien .... moeten vuijtreijcken de somme van vijffentwintich guldens ...,

Waer tegens Jan den sone te deele bevallen is ende sal de selve alsoo voor sijne portie ende contingent ... ende erffelijck besitten eene acker groot ontrent .. ofte daer ontrent begrijpende nochtans etc. gelegen is binnen de parochie ende plaetse voors. belent de gemeijne straete oist, ende noordwaerts, streckende metten westen eijnde Jan Janssen de Beir d'jonge suijden Goijaert Jan Theunis los ende vrij ende sal bovendien alnoch in egalisatie van cavelinge moeten genieten vande acker de somme van vijffentwintich guldens mits te gedogen ....,

Waer tegens Cornelis Gerits ten deele bevallen is etc. de hellicht in eenen beemt gelegen binnen de parochie voors. genoemt Haens Schoer groot int geheel vier buender ontrent twee lopensaeten nochtans etc. belent oistwaerts de Leije westwaerts Daniel Cornelis Daniels, streckende metten noorden eijnde Jan Janssen de Beir d'jonge ende metten suijden eijnde aende dijck, los ende vrij vuijtgenomen vijff duijten chijns te betaelen aen .... op St. Dionijs dach, met noch de hellicht in eenen heijbodem mede onder Tilborch ....

Waer tegens Pouwels Hermans van Heijst als man van Cornelia sijne huijsvrouwe ten deele bevallen is etc. een vierde part in seeckere huijsinge gestaen ende gelegen binnen de parochie voors. ter plaetse genoemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse de gemeijne straet oist noirdt ende suijdwaerts streckende metten westen eijnde Jan Janssen de Beir d'jonge los ende vrij ende sal bovendien in egalisatie van cavelinge moeten uijtreijcken eens de somme van drij gulden vijfthien stuijvers op den beemt met noch vijffentwintich guldens op de twee onmondige kijnderen ende de resterende een en twintich gulden vijff stuijvers ten proufijte vanden gemeijnen boedel, sonder meer,

Waer tegens Jan Jan Peter Melis ten deele bevallen is etc. een gelijcke vierde paert inde huijsinge hier voren gemelt ende sal moeten uijtreijcken als voor,

Waer tegens Cornelis den sone mede ten deele bevallen is etc. een gelijcke vierde part inde voors. huijsinge ende sal moeten uijtreijcken als boven,

Waer tegens de momboirs ten behoeve van Maria de onmondige ten deele bevallen is etc. het resterende vierde part inde huijsinge ende sal moeten uijtreijcken als boven, sonder meer,

Waer tegens de voors. momboirs ten behoeven van de Anneken onmondige dochter in desen ten deele bevallen is ende sal deselve voor haere part ende contingent behouden ende possideren de hellicht in eenen beemt ende heijbodem waer mede in gevallen is Cornelis Gerits ende moet mede alsoo genieten,

Voorts is tusschen de voors. parthijen ende condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat ijder op sijn aengecavelde deel, ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle schouwen, waterlaten, wegen, stegen ende naerbuerlijcke rechten d'welcke d'een off d'ander parceel soude mogen subject wesen, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. actum den 7e januarij 1673 scabini vander Burcht et Mutsaerts is meer geconditioneert dat de huijsinge sullen aenveert worden nu tot halff april toecomende van dese jaere 1673 ende geloofde penningen vande huijsinge als dan moeten betalen ende van het lant ... daer naer, ende de contributie metten nieuwen borgemeester ijder sijn gedeelte.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832