Menu

Documenten

Document R-1673-14-8017-109r

Paulus Hermans van Heijst als man ende momboir van Cornelia sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Cornelis de Beir heeft wettelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Jan Peter Melis, gerecht vierde part onbedeelt in seeckere huijsinge metter aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende twee loopensaeten ofte daer ontrent off soo groot ende cleijn t'selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt de Hasselt, belent Jan Janssen de Beir de jonge west ende voorts rontomme paelende aende gemeente, los ende vrij, heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma sonder argelist, actum 25 janurij 1673, scabini vander Burcht et de Roij.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832