Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1673-14-8017-114v

Jan Janssen van Heijst, als man ende momboir van Maria Jan Jan Goijaert Melis sijne huijsvrouwe, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedraegen, aen ende ten behoeve van Herman Peters van Heijst, een parcheel saeijlants een halff loopensaet of daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt de Hasselt, belent Peeter Peeter Michiels noort ende westwaerts, de voornoemde vercoopere suijden ende oosten op een spie uijtloopende, los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 20 februarij 1679, scabini de Roij et vanden Burcht.

Cooppen. soo parthijen verclaerden 35 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832