Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1673-14-8017-134v

Compareerde voor schepenen van Tilborch ende Goorle ondergenoempt Aert Peeter Bastiaen Broeren, ende Adriaen Wijt Emmen als metten heere geordonneerde moboir ende toesiender over Wilhelmina onmondighe dochter wijlen Jan Peeter Bastiaen Broeren daer moeder aff is Heijltien Wijtman Embrechts mette selve alhier mede present ter eenre, ende Jan Wijtman Embrechts ter andere sijde, de welcke met consent ende decreet vande heere Drossaert ende Schepenen op seeckere requeste van hen verleent van date den 8e april 1673, hebben gemaeckt eene erffmangelinghe vande naerbeschreven erffgoederen te weten dat dvoorschreven tweeden comparant vande voorschreven eerste comparante sal hebben behouden ende erffelijck possideren seeckere huijsinge ende schop metter aenstede ende erffenisse daer aenliggende ende daertoe behoorende vijff quartier of daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genoempt den Heijcant aldaer tusschen erffenisse den voornoemden Jan Wijtman Embrechts, aen deen sijde noortwaerts, ende de weduwe Jan Janssen van Gorp aen dander sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aen erve van Cornelis Jan Adriaens van Beurden, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, uitgenomen dat den selven hier uijt jaerlijx belooft te gelden voldoen ende betalen, ierst aen Jan Cornelis van Gorp, doude de quantiteijt van twee vaeten rogge maete van s'Hertogenbosch, ende tot dien noch twelff penningen gewinchijns aende heer van Tilborch op St Stevens dach te voldoen, Item neempt den selven tot sijne laste te voldoen ende te betaelen de somme van twee hondert ende sesthien gulden aen Petronella Wijtman Embrechts, die de eerste comparante in vergelijckinghe van cavel bij deijlinghe van date ... tot hennen laste genomen hebben, ende gelooft in vergelijckinghe van dese mangelinghe noch te betaelen aende ierste comparant de somme van een hondert vijfftich guldens eens sonder meer,

Ende waer tegens de eerste comparante ten behoeve vande onmondighe dochtere van den tweeden comparant genieten ende in erffelijckheijt sal blijven besitten, een parceel saeijlants een lopensaet off daerontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genoempt den Heijcant belent de weduwe Jan Jansen van Gorp noorden, het voornoempt onmondich kint suijden, oost de gemeijne straet, ende de weduwe Jan Jansen van Gorp voors west, los ende vrij, ende sal daer en bovens noch genieten in vergelijckinghe van dese mangelinghe de somme van hondert vijfftich guldens eens sonder meer, ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma Actum ii april 1673, scabini Mutsaerts et relatu Versteech.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832