Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1673-14-8017-138r

Adriaen Janssen de Beir heeft wettelijck ende erffelijck opgedraegen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Cornelis Gerrit Janssen Maes, een parcheel saeijlants eenende een halff loopensaet of daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genoempt de Hasselt inde Stadtshoeff, belent Goijaert Jan Theunissen noorden, Peeter Anthonis van Eten suijt, Cornelis Cornelis de Beir oost, de gemeijne heij west, los ende vrij, ende dit met soodanighe servituten als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma sonder argelist, actum 21 junij 1673, scabini Versteech et ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832