Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1673-14-8017-153r

Cornelia dochtere wijlen Aert Meeus, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve Peeter Goijaert Janssen een stuck ackerlants groot twee ende een halff loop: off daer ontrent begrijpende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genoempt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse de wed: Laureijs Martens westwaerts aen deen sijde, oistwaerts tusschen erffenisse Cornelis Jan Willems aen dander sijde, streckende metten suijden eijnde aen erffenisse Maijken wed: Anthonis Huttens, ende eijntelijck noch een parcheel weijlants groot 1 loop off daer ontrent begrijpende gelegen ter plaetse voors ... aldaer tusschen erffenisse oist de kinderen Jooist Goijaerts de Beir, west de kinderen Goijaert Jan Goijaerts, suijt Cornelis Cornelis de Beir, noortwaerts Willem Jan Peeter Goijaerts, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc., uijtgenomen twee penninghen chijns aenden heere van Tilborch te betaelen op St. Stevens dach, actum 26 september 1673, scabini vander Burcht et Versteech.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832