Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1673-14-8017-153v

Kennelijck sij eenen eijgelijcke dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenaemt sijn gecomen ende gecompareert, Peter, Adriaen ende Joost gebroeders ende soonen van wijlen Goijaert Jan Goijaert Heerdens daer moeder aff was Anna Peter Nesten, Adriaen Willem Janssen als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouw, Jan Peter Janssen als man ende momboir van Mechelina sijne huijsvrouw dochters wijlen Goijaert ende Anna voorschreven, Peter de soone voornoemt, ende Mechelina, Claes Willems de Bont als beedigde momboir ende toesiender over de drie onmondige kinderen wijlen Jan oock soone van Goijaert ende Anna voorschreven daer moeder aff is Maria Willems de Bont metten selve alhier mede present Adriaen Joost Hoirevoirts ende met hem Jan Adriaen Goijaert als beedigde momboir ende toesiender over de drie onmondige kinderen wijlen Henrick Joost Hoirevoirts daer moeder aff was Cornelia oock dochter wijlen Goijaert ende Anna meergenoemt de welcke bekennen ende lijden, bekende ende lijden mitsdesen metten anderen gemaect ende aengegaen te hebben eene erffelijck scheijdinge ende deijling vande naebeschreven erffgoederen op hen comparanten mits het overlijden van hunne voors. ouders gesuccedeert ende dat in de maniere hier naer volgende,

Overmits de welcke soo sal Peter Goijaert Jan Goijaert Heerdens ende Adriaen Willem Janssen nomine uxoris, voor hen gedeelte hebben behouden ende in vollen eijgendom possideren seeckere huijsinge scheur ende schop metten grond vandien ende erffenisse daer aenliggende ende daertoe behorende vijff lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans inder vuege ende maniere als tselve gelegen is binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt inde Langestraet aldaer tusschen erffenisse de onmondige kinderen Hendrick Joost Hoirevoirts hier naerbedeelt suijt ende noortwaerts, oist de straet, west d'erffenisse Jan Gerit Creijers, los ende vrij, eijndelijck noch een stuck weijlant groot vier lopensaten ofte daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voornoemt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelis de Beir aen d'een sijde oistwaerts ende seeckere steech aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erffenisse ... ende metten noorden eijnde aende erffenisse den voors ..., los en vrij, uijtgenomen eenentwintich vaten reductie rogge ... guldens, ende sal dit loth alnoch in vergelijcking van cavelingh .... de somme van vijftich guldens eens te betaelen toigst eerstcomende,

Waer tegens Adriaen Goijaert Jan Goijaert Heerdens ende Jan Peter Janssen nomine uxoris sullen hebben behouden ende erffelijck besitten een huijs, schuer, schop met ... gronde ende toebehooren metten aenstede groot vijf lopensaeten ofte daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaamt aende Hasselt aende Cortstraet ende voorhooft hiertoe behorende tegen d'aenstede van Cornelis Merenbergh d'oude, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Merenbergh d'oude aen d'een sijde oistwaerts, ende voors. Goijaert Heerdens cum suis aen d'andere sijde westwaerts, streckende mette suijdeneijnde aende gemeijne straet ende mette noordeneijnde aende erve Jan Gerit Peter Cocken, los ende vrij

Waertegens Joost Goijaert Jan Goijaerts Heerden voor sijn portie ende contingent sal hebben behouden ende erffelijck possideren de helfte westwaerts in eenen huijs met de helfte westwaerts inden aenstede dese helft groot twee lopensaten ofte daer ontrent gelegen onder dese prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenissen de weduwe Jan Goijaert Heerdens aen d'een sijde oistwaerts Jan Loureijs Spijckers aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve Willem Jan Peter Goijaerts ende metten andere eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, uijtgenomen een twaelff stuijvers chijns jaerlijcx min ofte meer te betaelen aen Erffgen. Eckelschot op St. Denijs dagh, ende eijntelijck noch een parceel ackerlants groot twee lopensaten ofte daer omtrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen de prochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenissen oist de gemeijne straet west ende noord de weduwe Joost Gerit de Beir ende suijdwaeerts de H: Geest van Tilborgh, los ende vrij, ende sal alnoch in vergelijck van caveling moeten uijtreijcken toigst eerstcomende aende ... de somme van vijftich guldens ... sonder meer,

Waertegens de voorn. momboirs ten behoeve van de ... onmondigh kinders wijlen Jan Goijaert Jan Goijaerts Heerden sullen hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck een parceel ackerlants drie lopensaten ofte daer omtrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenissen de gemeijne straet oistwaerts, Jan Cornelis de Beir, suijt Hendrick Joosts noord ende ... Jan Goijaerts westwaerts, Item noch de geregte helft in een stuck beempt onbedeelt liggende met ... de kinderen Adriaen Goijaerts groot int geheel twaelff lopensaten ofte daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen de prochie van Gils ter plaetse genaemt inde Langehoeve t gehele stuck aldaer tusschen erffenisse de weduwe Peters ... oistwaerts west Adriaen Jan Goijaerts, suijtwaerts de ... , ende noort de Lantscheijdingh los ende vrij, uijtgenomen... twee ende een halve stuijver chijns jaerlijcx aen sijn Hoocheijt de Heer Prince van Orange, ende eijndelijck noch de gerechte helft onbedeelt in eenen heijbodem, groot int geheel acht lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als 't selve gelegen is onder dese prochie van Tilborch ter plaetse genaemt den Vosberg aldaer tusschen erffenissen Cornelis Adriaen van Beurden oistwaerts, westwaerts de gemeijne heijde, suijtwaerts Wouter Jan Segers ende noort de gemeijnte, ende sal alnoch in vergelijck van cavelingh genieten vant ...

Ende waer tegens de voors. momboirs ten behoeve van de drij onmondigh kinderen Hendrick Joost Hoirvoirts voor henne part ende contingent sullen hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, een parcheel ackerlants groot drij loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende off soo groot ende cleijn als 't selve gelegen is binnen dese parochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse de kinderen Jan Goijaert Heerdens suijtwaerts hier voor bedeelt, noortwaerts Adriaen Willem Janssen ende Peter Goijaert Janssen hier voor bedeelt oistwaerts de gemeijne straet, Adriaen Jan Goijaerts west, noch een parcheel beemt groot ses lopensaeten ofte daer omtrent begrijpende off soo groot ende cleijn als 't selve gelegen is int Gils Broeck ter plaetse genaemt de Blockens, aldaer tusschen erffenisse oistwaerts de weduwe Peeter Snellen, suijtwaerts Adriaentie Heijliger Mutsaerts, noortwaerts de weduwe Mattheus Wouter Philippsen, ende westwaerts de gemeijne Leij, los ende vrij uijtgenomen .. min off meer chijns jaerlijcx aen sijne Hoocht den heere prince van Orangie te betaelen op St. ...dach, noch een parcheel beemts gelegen ter plaetse voors. groot een loopsaet off daer ontrent begrijpende off soo groot ende cleijn als den selven gelegen is aldaer tusschen erffenisse westwaerts de gemeijne Leije, noort Wouter Brocken, oist de weduwe Peeter Snellen, suijtwaerts Adriaentie Heijliger Mutsaerts, ende eijntelijck noch de helft onbedeelt in een stuck heijbodem groot int geheel acht loopensaeten off daer ontrent begrijpende off soo groot ende cleijn als den selven gelegen is onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt de Voschberch aldaer tusschen erffenisse Cornelis Adriaens van Beurden oistwaerts, west de gemeijene heije, suijtwaerts Wouter Jan Segers, noortwaerts de gemeijnt voors.,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck ondersproocken ende geconditioneert dat sij sullen moeten onderhouden alle schouwen, waeterlaeten, wegen, ende steegen, als oock te gedoogen het wegen als van outs, twelck deen oft dander parcheel soude moghen subject wesen, ende hebben, gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum 30 september 1673.

Adriaen Goijaert Jan Goijaert Heerders heeft wettelijck ende erffelijck vercocht ende opgedragen aen ende ten behoeve van Joost Goijaert Heerders, sijn part ende contingent hem op heden bij deijlinge aengecomen, ende alsoo alnoch onbedeelt sijnde met Jan Peeter Janssen, ende heeft etc., gelovende etc., allen verholen commer etc. los ende vrij vuijtgenomen de helft in 1 1/2 loopen reductie rogge jaerlijcx aenden rentmeester vande Geestelijcke Goederen, betaelt wordende met 5 1/2 stuijver, ende noch eenen stuijver chijns jaerlijcx, staende in twee ... aen ende te betaelen op St. Thomas dach, ende alle voordere chijnsen, pachten ende renthen als andersints ... vandien uijtgescheijden sal sijn ende blijven tot laste van cooper, sonder argelist, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832