Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1673-14-8017-159v

Willem Janssen van Beurden heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van, Peeter Adriaens van Heijst, seeckere huijsinghe metten aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende ses loopensaeten off daer ontrent begrijpende off soo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genoemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Janssen van Beurden aen deen sijde west, ende Willem Adriaen Gerits aen dander sijde oist, streckende metten noorden eijnde aen erve van Jan Gijsberts vande Loo, ende metten suijden eijnde aende gemeijnte, los ende vrij, eende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 16 october 1673, scabini de With et Wijtens.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832