Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1673-14-8017-160r

Jan Janssen de Beir heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Joost Goijaert Heerders een parcheel saeijlants drij loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende off soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Goijaert Jan Anthonis oist, Jan Janssen d'oude west, aen dandere sijde streckende metten noorden eijnde aende gemeijnt heij, ende metten suijden eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc., allen commer etc. pro ut in forma actum 21 october 1673.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832