Menu

Documenten

Document R-1673-14-8017-160r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken dat op huijden date deses ondergeschreven voor schepenen van Tilborch ende Goirle sijn gecomen ende gecompareert Peeter d'oude, Jacob, ende Peeter d jonghe gebroederen soonen wijlen Jan Peeter Jacobs, daer moeder aff was Jenneken dochter ... Anthonis Jan Gerit Huijberts, als man ende momboir Jenneken dochtere Jan Peeter Jacobs ende Jenneken voorschreven, Cornelis Corst Denis als man ende momboir van Cornelia sijne huijsvrouwe oock dochtere des voornoemde Jacob Peeter Jacobs ende Jenneken voornoempt hebben bekent ende beleden bekennen ende belijden metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben een erffelijcke scheijdinge ende deijlinghe vande goederen hier bij ende overmits de doot ende afflijvicheijt van henne ouders desselfs aengecomen,

Overmits welcken erffdeijlinghe ende erffscheijdinghe soo sal die voorschreven Peeter d oude hebben behouden ende erffelijck blijven besitten een parcheel ackerlants groot drij loopensaeten off daer ontrent begrijpende off soo groot ende cleijn als tselve gelegen is onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoempt het Creijen Ven aldaer tussen erffenisse Jan Willems van Buel westwt oist ende noorden de gemeijne straet, suijt d'erffenisse Peeter Anthonis van Eethen, los ende vrij, uijtgenomen thien gulden jaerlijcx te lossen met twee hondert gulden eens, aende wed: Cornelis Creijers, deen hondert gulden eens, ende dander hondert gulden aen Peeter Adriaen Peeter Huijberts,

Waer tegens die voorschreven Jacob sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten de helft oistwaert in een huijs te scheijden opden graet vande schouw de helft vande selven graet hier toebehoorende gestaen ende geleghen binnen de parochie ende plaetse voors. de messie aende noorden cant ses voeten buijten de plaetten hier toebehoorende, item noch de helff noortwaert in een parcheel saeijlants dese helff groot een halff loopensaet off daer ontrent begrijpende off soo groot ende cleijn als de selve gelegen is onder dese parochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse Anthonis Jan Gerit Huijberts hier tegens deelende suijtwaert aen deen sijde, ende tusschen erffenisse Jan Jan Peeters noortwaert aen dander sijde, oist Sijmon Peeter Willems Veramelvoort, west Peeter Jan Peeter Jacobs d jonge ende noch de helff noortwaert in een parcheel weijvelts, dese helff groot een halff loopensaet off daer ontrent begrijpende gelegen ter plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Anthonis Jan Gerit Huijberts suijtwaert aen deen sijde, ende tusschen erffenisse Jan Jan Willem vant ... aen dander sijde noortwaert, oistwaert d erffenisse Peeter Jan Nesten west d erffenisse Sijmon Peeters Veramelvoirt, los ende vrij, uijtgenomen eenen gulden vijff stuijvers, jaerlijcx te lossen met vijffen twintich guldens eens aen Peeter Anthonis van Eethen,

Waer tegens Peeter Jan Peeter Jacobs d jonghe sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten een parcheel weijvelts groot een ende een halff loopensaeten off daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is onder de parochie van Tilborch ter plaetse genoemt aent Creijen Ven, aldaer tusschen erffenisse noortwt Heijltie Michiel Jan Michiels, suijtwaert Jan Peeters den Decker, oistwaert de gemeijne straet westwaert Cornelis Jan den Bleijcker, los ende vrij uijtgenomen vier guldens sesthien stuijvers twelff penningen jaerlijcx te lossen met LXXX gulden eens, aen Jacob Huijgermans ten Bosch,

Waer tegens Anthonis Jan Gerit Huijberts nomine uxoris sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten de helff westwaert in een huijs te scheijden opden graet vande schouw de helff vanden selven graet hier toebehoorende gestaen ende gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. de messie aende noorden cant ses voeten buijten de plaet hier toebehoorende, item noch de helff suijtwt. in een parcheel saeijlants dese helff groot een halff loopensaet off daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t selve gelegen is ter plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Jacob Jan Peeter Jacobs noortwaert aen d een sijde, suijtwaert Sijmon Peeter Willems, oist Sijmon voornoemt, west Peeter Jan Peeter Jacobs d jonghe, ende noch de helff suijtwt. in een parcheeltie weijvelts dese helff groot een halff loopensaet off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse Jacob Jan Peeter Jacobs noortwaert aen d een sijde, ende tusschen erffenisse Sijmon Peeter Willems suijtwt, oistwaert Peeter Jan Nesten, westwaert Sijmon Peeter Veramelvoirt, los ende vrij uijtgenomen eenen gulden vijff stuijvers jaerlijcx, te lossen met XXX gulden eens aen Peeter Anthonis van Eethen,

Ende waer tegens Cornelis Corst Denis als man ende momboir Cornelia sijne huijsvrouwe sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten eenen woonhuijse met de aenstede daer aen liggende ende daer toebehoorende gestaen ende gelegen binnen de parochie ende plaetse voorschreven, d aenstede groot een ende een halff loopensaet aff daer ontrent begrijpende, aldaer tusschen erffenisse noortwaert Gerit Adriaen Smolders suijt, ende west de gemeijne straet ende oost Peeter Jan Peeter Jacobs d jonghe, los ende vrij uijtgenomen thien gulden jaerlijcx te lossen met twee hondert guldens eens, aen Peeter Janssen van Wolffswinckel ten Bosch,

Voorts is tusschen de voorschreven parthijen condividenten wel expresselijck ondersproocken ende geconditioneert dat sij deijlderen sullen moeten onderhouden allen wegen, stegen, waterlaeten, ende andere nabuerlijcke rechten twelck deen off dander parcheel soude mogen subject wesen als oock te gedoogen het wegen als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 21 october 1673, scabini Versteech et WijtensFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832