Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1673-14-8017-163r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken dat op huijden date ondergeschreven voor ons schepenen van Tilborch ende Goorle sijn gecomen ende gecompareert Hendrick, Joost, Jan ende Adriaentie gebroederen ende suster, kinderen wijlen Emberecht Daniel Bastiaens daer moeder aff was Maijken Hendricx van Dijck, Aert Peeter Bastiaenssoon als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe oock dochtere wijlen Emberecht Daniel Bastiaenssen ende Maijken Hendricx van Dijck voorschreven, hebben bekent ende beleden bekennen ende belijden mits desen metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffelijcke scheijdinghe ende deijlinghe vande naerbeschreven erffgoederen hun bij ende overmits doot ende afflijvicheijt van henne ouders ende huijsvrouwe ouders erffelijck aengecomen,

Overmits welcke erffdeijlinghe ende erffscheijdinghe soo sal die voorschreven Hendrick soone wijlen Emberecht Daniels hebben behouden ende erffelijck blijven besitten de helft oistwaert in seecker huijs ende achterhuijs, te scheijden, opden graat vande schouw tusschende camer ende keucken liggende de helft vanden selven gront hier toebehoorende met de helft oistwaert inde aenstede dese helft groot drij quartier loopensaet off daer ontrent begrijpende off soo groot ende cleijn als tselve gestaen ende gelegen is onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aent Creijenven aldaer tusschen erffenisse Joost voors. hier tegens deelende westwaert aen deen sijde, oistwaert Anthonis Cornelis Anthonis, streckende metten eenen eijnde aende gemeijne straet, ende metten anderen eijnde aen erffenisse Jan Deckers los ende vrij, uijtgenomen xxxv stuijvers jaerlijcx te lossen met vijff en dartich gulden aen de weduwe wijlen Cornelis Creijers, ende noch een parcheeltien ackerlants groot drij quartier lopensaet off daer ontrent begrijpende gelegen ter plaetse voors. aende Leije aldaer tusschen erffenisse Peeter Hensen oistwaert aen deen sijde, west Jan Joost Gerits de Beir, suijt Peeter Goijaerts noortwaert aende Leije los ende vrij, ende sal hij deijlder moeten betaelen tot vergelijcking deser deijling aen Adriaentie voors. de somme van xx guldens eens, te betaelen thalff april eerstcomende,

Waer tegens die voorschreven Joost sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten eene camer vanden voorschreven huijsinghe te scheijden opden graet vande schouw den graet hier halff toebehoorende mette de helff westwaert in d aenstede dese helff groot drij quartier off daer ontrent begrijpende off soo groot ende cleijn als de selve gestaen ende gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genoemt aent Creijenven aldaer tusschen erffenisse Hendrick voors. hier voorens affgedeelt oistwaert, ende tusschen erffenisse Jan Peeters den Decker westwaert, streckende met den eenen eijnde aende gemeijne straet, ende metten anderen eijnde aenden gemeijnen waterlaet, los ede vrij, ende noch een parcheeltie ackerlants groot een halff loopensaet off daer ontrent begrijpende gelegen ter plaetse voorschreven aldaer tusschen de gemeijne waeterlaet oistwaert, west Denis Daniel Bastiaens, suijt Denis voorschreven, noortwaert aenden straet, ende sal dit loth tot vergelijckinghe deser deijlingh moeten betaelen aen Adriaentie voors. de somme van xx gulden eens, te betaelen t halff april eerstcomende,

Waer tegens die voorschreven Jan sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten een huijs met een derde paert suijtwaert in den aenstede daer aen liggende ende daer toebehoorende een ende een halff loopensaet off daer ontrent begrijpende bestaende in lant ende weije gelegen onder de parochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse Aert voorschreven hier naer bedeelt noortwaert aen deen sijde, suijtwaert Goijaert Willems Vermee, streckende metten eenen eijnde aende straet, ende metten anderen eijnde aende de gemeijne waeterlaet, los ende vrij uijtgenomen twelff guldens thien stuijvers jaerlijcx te lossen met twee hondert ende vijfftich gulden aende weduwe Cornelis de Crom,

Waer tegens die voorschreven Adriaentie sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten een derde paert noortwaert inde voorschreven aenstede dit derde gedeelt groot een ende een halff loopensaet, off daer ontrent begrijpende gelegen ter plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse Joost voorschreven hier tegens deelende suijtwaerts, noortwaert de weduwe Anthonij Somers, oistwaert Aert hier naer bedeelt, westwaert Jan voors. hier tegens deelende, ende sal dit loth ... tot vergelijckinghe deser deijlinghe van Hendrick ende Joost voorschreven van ijder twintich gulden eens ende Aert hier naer bedeelt oock gelijcke twintich guldens eens alle t halff april eerstcomende te ontfangen,

Ende waer tegens die voorschreven Aert Peeters als man ende momboir Maria sijne huijsvrouwe sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten een schuer met den gront met een middelste derde paert inde voorschreven aenstede dit derde gedeelte in der voors. aenstede groot een ende een halff loopensaet off daer ontrent begrijpende gelegen ter plaetse voorschreven, aldaer tusschen erffenisse Adriaentie voors. hier tegens deelende noortwaert, suijtwaert Jan voors. hier voorens affgedeelt wesende, oist de gemeijne straet, west Adriaentie weduwe Embrecht Gerit Maes ende sal dit loth moeten betaelen aen Adriaentie voors. tot vergelijckinghe deser deijlinghe de somme van twintich gulden eens t halff april eerstcomende,

Voorts is tusschen de voorschreven parthijen wel expresselijck ondersprocken ende geconditioneert dat sij sullen moeten onderhouden alle wegen, steegen, waeterlaeten ende andere naer buerlijcke rechten als oock te gedoogen het wegen als van outs twelck deen off dander parcheel soude mogen subject wesen ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 1 november 1673, scabini Keijsers et Wijtens.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832