Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1674-14-8018-130r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken dat op huijden date ondergeschreven voor ons schepenen van Tilborg ende Goirle, ondergenoemt sijn gecompareert, Jan ende Peter gebroederen soonen wijlen Jan Peter Jan Sijmons, daer moeder aff was Heijlena Jan Peters, Laureijs Jan Smolders als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe, Adriaen Embrechts Adriaens als man ende momboir Emken sijne huijsvrouwe, gesusteren, dochteren wijlen Jan Peter Jan Sijmons ende Heijlena voornoemt, hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen, met maelcanderen gedaen ende gemaeckt te hebben eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge vande naerbeschreven erffelijcke goederen midts doode ende afflijvicheijt henne ouders ende huijsvrouwe ouders op hun gesuccedeert, ende dat inder veugen forme ende manieren hier naerbeschreven volgende,

Overmidts welcken erffdeijlinge soo sal die voornoemde Jan den soon voor sijne portie blijven besitten, ierstelijck een stuck ackerlants groot een lopensaet ende drij quartier off daer ontrent begrijpende genoemt den Verloren Cost, gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt aent Craijven, aldaer tusschen erffenisse oist Peter van Eethen, west de gemeijnte van Tilborch, suijt Anna Nobels, noort Jan Gerit Creijers, los ende vrij, item noch een parcheeltien ackerlants groot een halff lopensaet off daer ontrent begrijpende genoemt het Heijken, gelegen onder de parochie ende plaetse voorschreven, Sijmon Peter Veramelvoort suijt ende oist, ende de gemeijnte van Tilborch noirt ende west, los ende vrij, ende eijntelijck noch een parcheel weijvelts groot een lopensaet off daer ontrent begrijpende gelegen onder de parochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse Gijsbert Cornelis Anthonis suijtwaert aen d'een sijde, streckende metten oist eijnde aende gemeijne straet ende mette den anderen eijnde aen erffenisse Sijmon Peters Veramelvoirt, los ende vrij,

Waer tegens die voorschreven Peter den soon voor sijne portie sal hebben, behouden ende in vollen eijgendom blijven besitten, ierstelijck een parcheel ackerlants genoemt de Cruijs Acker groot een lopensaet ende een quartier off daer ontrent begrijpende, gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt het Craijven, aldaer tusschen erffenisse Jan Michiel Meijnaerts suijtwaert aen d'een sijde, noirt Sijmon Peters Veramelvoirt aen d'ander sijde, streckende metten oisten eijnde aen erffenisse Jan Jan Goijaerts, ende metten westen eijnde aen erffenisse Adriaen Embrecht Adriaens, los ende vrij, eijntelijck noch een stuck beemts, groot drij lopensaeten ende een quartier off daer ontrent begrijpende, gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt Inde Dalem, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Vijver Adriaen Gerits suijt aen d'een sijde, noirt de weduwe ende kinderen Cornelis Adriaen Baesten aen d'ander sijde, streckende metten westen eijnde aende landtscheijdinge ende metten oisten eijnde ..., los ende vrij, uijtgenomen twee stuijvers een oirt chijns jaerlijcx te betalen aenden rentmeester Schuijl,

Waer tegens de voorschreven Laureijs nomine uxoris, voor sijn paert ende contingent sal hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten een parcheel ackerlants groot een lopensaet ende een quartier off daer ontrent begrijpende gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt het Craeijven, aldaer tusschen erffenisse Jacob Jan Peter Jacobs suijtwaert aen d'een sijde, noirt ende oist Sijmon Peters Veramelvoirt, streckende metten westen eijnde aende erffenisse Gerit Adriaen Smolders, los ende vrij,

Ende waer tegens Adriaen Embrecht Adriaens nomine uxoris voor sijne portie sal hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten, een huijs met de helft van een schop met de aenstede ende erffenisse daer aenliggende ende daer toe behoorende, groot twee ende een halff lopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen onder de parochie van Tilborch ter plaetse genoemt het Craijven aldaer tusschen erffenisse Sijmon Peters Veramelvoirt noirtwaert aen d'een sijde, suijt Jan Michiel Meijnaerts aen d'ander sijde, streckende metten oisten eijnde aen erffenisse Peter hier voorens affgedeelt wesende ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, uijtgenomen drij stuijvers ende een oirt chijns jaerlijcx aende bischop vande Bosch, ende sal dit loth tot vergelijckinge deser deijlinghe moeten uijt reijcken aen Laureijs voorschreven de somme van drij hondert guldens eens te betalen van halff april over acht jaren met vier gulden vant hondert jaerlijcx ten intrest, ende sal den debiteur vrij staen t'selve te mogen ... met vijftich off tsestich gulden soo t hem debiteur gelieven sal,

Voirts is tusschen de voorschreven parthijen condividenten wel expresselijck ondersproocken ende geconditioneert dat sij deijlderen niet ende sonder allen, wegen, stegen, waterlaeten, ende andere naerbuerlijcke rechten t welck d'een off d'ander parcheel soude mogen subject wesen, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ur in forma, actum 17 october 1674, scabini Versteegh et Keijsers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832