Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1674-14-8018-152v

Kennelijck sij eenen eijgelijcken dat op huijden date ondergeschreven voor ons schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert, Aert sone wijlen Gerit Jan Gerits, daer moeder aff was Jenneken Gerits van Raeck, Gijsbert Joost Gerits de Beir als man ende momboir Geertruijt sijne huijsvrouwe, Jan Claes Gerit Laureijssen als man ende momboir Maria sijne huijsvrouwe ende Denis Jan Denis als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe gesusteren, dochteren wijlen Gerit Jan Gerits ende Jenneken Gerits van Raeck voornoemt, Cornelis Adriaens de Beir als momboir over het een onmondich kindt wijlen Adriaen Gerit Janssen, daer moeder aff was Elisabeth dochtere Adriaen de Beir voorschreven hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midts desen, met den anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene wettigge erffscheijdinge ende erffdeijlinge vande goeden hen bij ende deser ouders der doodt ende afflijvicheijt van henne ouders, huijsvrouwe ouders, ende voor ouders aengecomen,

Overmidts welcken erffscheijdinghe ende erffdeijlinge soo sal die voorschreven Aert den soon voor sijne portie ende contingent hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten, een huijs, hoff met den gront ende aenstede daer aen liggende ende daer toe behoorende groot drij ende een halff lopensaet off daer ontrent begrijpende, gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Rijt aldaer tusschen erffenisse west de heer Lus, oist de weduwe Peter Jan Hendrick Leijten, streckende metten suijden eijnde aen erffenisse de Conventualen van Tongerloo, ende met den anderen eijnde noortwaerts de gemeijne Vlaschstraet, los ende vrij, uijtgenomen dat daer inne is begrepen seven quartier erven de welcke leen ende leenroerich sijn ende te verheffen staende aenden heere van Tilborch,

Waer tegens den voornoemden Gijsbert Gerits de Beir nomine uxoris voor sijn part ende contingent sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, een parcheel ackerlants groot een ende een halff lopensaet, off daer ontrent begrijpende, gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse oist Joost Gerits de Beir, west de gemeijnte, suijt de H: Geest alhier, noirt de weduwe Peter Jan Willem Adriaens, los ende vrij, item noch drij vijffde parten onbedeelt in een parcheeltien .......... verder geen percelen in de Hasselt .....

Actum 11 december 1674, scabini Versteech et de ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832