Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1674-14-8018-17v

Bastiaen, Goijaert ende Henderina gebroederen ende suster kijnderen wijlen Corstiaen Bastiaen Smittens daer moeder aff was Adriana Laureijs Spijckers, Adriaen Janssen de Beir als man ende momboir Niclaesken sijne huijsvrouwe oock dochter wijlen Corstiaen Bastiaen Smittens ende Adriana voorn., Peeter Bastiaen Smittens ende met hem Johan Wijtens als momboir ende toesiender over Cornelis ende Maria broeder ende suster kinderen wijlen Corstiaen Bastiaen Smittens ende Adriana Laureijs Spijckers voorn. alsoo voor de helft, Hendrick soone wijlen Huijbert Wouters daer moeder aff was Niclaesken dochter wijlen Hendrick Laureijs Spijckers, Gerit soone Jan Anthonis ende Maria weduwe wijlen Herman Peeter Hermans van Heijst alle voor d'ander helft ende in den qualiteijt als erffgenaemen wijlen Jan Hendrick Laureijs Spijckers, de voorn. momboir met consent ende decreet hebben vande heeren drossaert ende schepenen hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen Anthonij Mutsaerts ende Jan ... als provisooren der Taeffels der H: Geest alhier ten behoeve desselfs Taeffels, een parcheel ackerlants groot drij loopensaeten ende ach roeden off daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt inde Sloprijt, aldaer tusschen erffenisse west Dingna weduwe Peeter Jan Willems, oist een waeterlaet welcken waeterlaet hier toe is gehoorende, suijt aen eene gemeijne steech ende noort Adriaen Jan Goijaert, los ende vrij ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma ende ... den voorn. cooper in qualiteijt als voor tot sijnen laste alsulcke somme van hondert gulden als den voorschreven Spijckers gewilt heeft dat de H: Geest alhier van hem profiteren soude, actum 12 febr 1674.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832