Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1674-14-8018-26v

Kennlijck sij eenen ijegelijcken dat op huijden dato deses ondergeschreven voor ons schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt sijn gecompareert Bastiaen, Goijaert, ende Hendrina gebroederen ende suster, kijnderen wijlen Corstiaen Bastiaen Smittens daer moeder aff was Adriana Laureijs Spijckers, Adriaen Janssen de Beir als man ende momboir Niclaesken sijne huijsvrouwe oock dochter wijlen Corstiaen Bastiaen Smittens ende Adriana voors., Peeter Bastiaen Smittens ende met hem Jan Wijtens als momboir ende toesiender over Cornelis ende Maria broeder ende suster onmondighe kinderen wijlen Corstiaen Bastiaen Smittens ende Adriana Laureijs Spijckers voornoemt, ende alsoo voor d'een helff, Hendrick soone wijlen Huijbert Wouters daer moeder aff was Niclaesken dochter wijlen Hendrick Laureijs Spijckers, Gerit soone wijlen Jan Anthonis, ende Maria weduwe wijlen Herman Peeter Hermans van Heijst, ijder voor een derde paert inne de resterende helff, hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden mits desen met maelcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben, eene erffelijcke scheijdinghe ende deijlinghe vande goederen hen bij ende mits den doot ende afflijvicheijt Jan Hendrick Laureijs Spijckers aengecomen, ende alsoo uijt crachte vanden testamente erffgenaemen desselfs Jan Laureijs Spijckers, voor schepenen alhier gepasseert den ... 1673,

Overmits welcke affdeijlinge ende erffscheijdinghe soo sullen de ses gelijcke kinderen wijlen Corstiaen Bastiaen Smittens, ende Adriana Laureijs Spijckers voornoemt voor henne paert ende contingent sullen hebben behouden ende erffelijck blijven besitten een huijs, hoff, met de aenstede daer aenliggende ende daer toebehoorende groot vier loopensaeten off daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt inde Corttestraet alhier tusschen erffenisse oist Joost Goijaert Heerden, west Maria weduwe Herman Peeters van Heijst, hier tegens ..., suijt de straet, noort Willem Adriaen Goijaerts, los ende vrij, uijtgenomen vier stuijvers ende eenen penninck chijns jaerlijck in vier besondere ... staende aende heere van Tilborch te betaelen op St. Stevens dach, ende eijntelijck noch een parcheel erve bestaende in heije, weije ende lant groot twee loopensaeten off daer ontrent, gelegen onder de parochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse oist Peeter Adriaens de Beir, west Hendrick hier naer bedeelt, suijt de gemeijne heije, noort ... de gemeijne heije, los ende vrij ende nemen sij deijlderen tot hennen last alsulcken somme van hondert ende dertich gulden als Adriaen Joosten opde voorschreven goederen heeft te pretenderen volgens obligatie daer van sijnde ende noch thien gulden als Bastiaen van den deijlder aenden voornoemden Spijckers met arbeijts loon heeft verdient,

Waer tegens die voorschreven Hendrick Huijbert Wouters voor een derde paert inde helff sal hebben, behouden ende erffelijck blijven possideren een stuck ackerlants groot een loopensaet off daer ontrent begrijpende gelegen onder de parochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse oist Gerit Jan Anthonis voorn., west Goijaert Jan Anthonis, suijt Gijsbert Geritssen van Gorp, noorden de gemeijne straet, los ende vrij ende eijntelijck noch een parcheel erve bestaende in heije ende lant groot een loopensaet off daer ontrent begrijpende, gelegen onder de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de ses kinderen Corstiaen Bastiaen Smittens hier vooren affgedeelt wesende oist, west, Maria weduwe Herman Peters van Heijst, hier naer bedeelt, suijt ende noorden de gemeijne straet, los ende vrij, ende neemt de voors. Hendrick aen tot gelijck behoeff der deijlderen te betaelen de somme van x.. gulden xiij st vj pe als Jan Hendrick Laureijs ten achteren ende ... staet aen verscheijde crediteuren,

Waer tegens die voors. Gerit Jan Anthonis voor een derde paert inde helft sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, een parcheel ackerlants groot twee loopensaeten ende een halff off daer ontrent begrijpende gelegen onder de parochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse oist de erffgenaemen Cornelis Merenberg d'oude, west Goijaert Jan Anthonis, suijt de weduwe Cornelis Jan Creijers, noorden d'erffgenaemen Merenberg voorschreven, los ende vrij ende neemt voorn. Gerit aen tot gelijck behoeff der deijlderen te betaelen de somme van x.. gulden xiij st vj pe als Jan Hendrick Laureijs ten achteren ende onbetaelt staet aen verscheijde crediteuren,

Ende waer tegens die voors. Maria weduwe Herman Peeters van Heijst voor een derde paert inde helft voor haer paert ende contingent sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, een parcheel ackerlants groot een loopensaet een quartier off daer ontrent begrijpende gelegen onder de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse oist de ses kinderen Corstiaen Bastiaen Smittens hier vooren bedeelt, west de weduwe Cornelis Janssen Creijers, suijt de gemeijne straet, noort Gerit Jan Anthonis hier voor bedeelt, los ende vrij, ende daer toe noch een parcheel erve bestaende in weije heije ende lant, groot een loopensaet off daer ontrent begrijpende gelegen onder parochie ende plaetse voorschreven oist Hendrick hier vooren aff gedeelt wesende, west, suijt, ende noorden de gemeijnt, los ende vrij, ende neemt voorn. Maria aen tot gelijck behoeff der deijlderen te betaelen de somme van x.. gulden xiij st vj pe als Jan Hendrick Laureijs ten achteren ende onbetaelt staet aen verscheijde crediteuren,

Voorts is tusschen de voorschreven deijlderen wel expresselijck ondersproocken ende geconditioneert dat sij deijlderen sullen moeten onderhouden allen wegen, stegen, waeterlaeten, ende andere naerbuerlijcke rechten t'welck d'een off d'ander parcheel soude mogen subject wesen, als oock te gedoogen het wegen als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 23 februarij 1674.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832