Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1674-14-8018-28

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat op huijden dato onderschrevenen voor ons schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt sijn gecompareert Gerit, Cornelis ende Lambert gebroederen soonen wijlen Jan Gerit Smolders de jonge daer moeder aff was Maria dochtere wijlen Cornelis Lamberts, Herman soone Jan Laureijs als man ende momboir Cornelia sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Gerit Smolders d'jonge ende Maria voorgenoemt, hebben bekent ende beleden bekennen ende belijden mitsdesen met malkanderen gedaen ende gemaeckt eene erffelijcke scheijdinghe ende deijlinghe van de goederen hier naerbeschreven hen bij ende overmits de doot ende afflijvicheijt van henne ouders ende huijsvrouwen ouders erffelijck aengecomen,

Overmits welcke erffdeijlinghe ende erffscheijdinghe soo sal die voorschreven Gerit hebben behouden ende erffelijck blijven besitten een keucke ende achterhuijs aenden noorden eijnden vande camer hier naer bedeelt staende, de selve keucke ende achterhuijs te scheijden op den graet vande schouw tusschen de camer ende voorschreven keucke liggende met de helff vanden hoff westwaerts mitsgaders de helff westwaerts der aenstede daer aen liggende ende daer toe behoorende dese helff drij loopensaeten off daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Cleijn Hasselt, aldaer tusschen erffenisse oist Herman Jan Laureijs hier naerbedeelt, west de kinderen Peeter Huijberts, noorden d'erffenisse de heer van Tilborch, suijt de gemeijne straet, los ende vrij, uijtgenomen de helff in darthien loopen rogg jaerlijcx aenden rentmeester vande Velden,

Waer tegens die voors. Herman Jan Laureijs nomine uxoris sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten eene camer suijtwaerts aende voorschreve keucke staende de selve camer te scheijden op den graet vande schouw tusschen de selve keucke ende camer liggende met de helff vanden hoff oistwaert mitsgaders de helff oistwaerts in den aenstede daer aen liggende ende daer toe behoorende dese helff groot drij loopensaeten off daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt de Cleijn Hasselt, aldaer tussen erffenisse west Gerit hier voorens affgedeelt, oistwaerts de kinderen Peeter Peter Huijberts, noorden de Heer van Tilborch, suijt de gemeijne straet, los ende vrij, uijtgenomen de helff in derthien loopen reductie rogge jaerlijcx aenden rentmeester vande Velden,

Waer tegens die voorschreven Cornelis sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten eene camer met den gront, suijtwaert staende ende liggende de camer te scheijden op den graet van de schouw tusschen beijde liggende, met de helff oistwaert der aenstede daer aen liggende ende daer toe behoorende, dese helff groot twee ende een halff loopensaet of daer ontrent begrijpende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt aende Cleijn Hasselt aldaer tussen erffenisse west Lambert voorn. hier naer bedeelt, Barbara Laureijs Peeters oist, suijt de gemeijne straet, noorden aen erffenisse de Heer van Tilborch, los ende vrij, noch een parcheel beemd groot twee lopensaeten off daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt inde Ouw Nieuw Velden, aldaer tusschen erffenisse oist Gerit Jansse Verbunth, west Adriaen Segers, suijt aende loop, noort de gemeijnt, los ende vrij,

Ende waer tegens die voorschreven Lambert sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten eene keucke met het achterhuijs met den gront daer aen liggende noordwaerts vande camer de selve keucke ende achterhuijs te scheijden op den graet vande schouw tusschen de camer ende keucke liggende, met de helff westwaert vanden hoff mitsgaders de helff westwaert den aenstede daer aen liggende ende daer toe behoorende gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genoemt aende Cleijn Hasselt aldaer tusschen erffenisse oist Cornelis hier tegen deelende, west de H: Geest alhier, suijt aende de gemeijne straet noort d'erffenisse de Heere van Tilborch, los ende vrij, eijntelijck noch een vierde part in een stuck hoijbeemt onbedeelt liggende met Bastiaen Anthonissen woonende tot Gilse groot int geheel twee loopesaeten off daer ontrent begrijpende gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt inden Dalem met alsulcken reengenoten als t'selve gelegen is ter plaetse voorschreven los ende vrij, ende sal dit loth beuren tot vergelijckingh deser deijlinghe van Gerit ende Herman voors. de somme van vijffthien gulden eens te betaelen meij eerstcomende sonder intrest,

Voorts is tusschen de voors deijlderen wel expresselijck ondersproocken ende geconditioneert dat sij deijlderen sullen moeten onderhouwen alle wegen, stegen, waeterlaeten ende andere naerbuerlijcke rechten twelck deen off dander parcheel soude mogen subject wesen ende dit metten gerechtichheijt van te wegen als oock te gedoogen het wegen als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma actum 26 februarij 1674. Scabini vander Burcht et Versteech.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832