Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1674-14-8018-34

Bastiaen, Goijaert, ende Hendrina gebroederen ende suster kinderen wijlen Corstiaen Bastiaen Smittens daer moeder aff was Adriana Laureijs Spijckers, Adriaen Janssen de Beir als man ende momboir Niclaesken sijne huijsvrouwe oock dochtere wijlen Corstiaen Bastiaen Smitten ende Adriana voornoemt, Peter Bastiaen Smittens als momboir ende met hem ... als toesiender over Cornelis, ende Maria broeder ende suster onmondighe kinderen wijlen Corstiaen Bastiaen Smittens ende Adriana Laurijs Spijckers voorschreven, hebben met consent vande heere drossaert ende schepenen wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Gerit Jan Anthonis voor deen helff, ende Joost Goijaert Heerden voor dander helff, een huijs hoff met d'aenstede daer aen liggende ende daer toebehoorende groot vier loopensaeten off daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt inde Cortestraet, aldaer tusschen erffenisse oist Joost Goijaerts cooper in desen, west Maria weduwe Herman Peeters van Heijst, suijt de straet, noort Willem Adriaens, los ende vrij uijtgenomen uijt de voors. huijsinge hoff ende aenstede jaerlijcx te vergelden vier stuijvers eenen penninck chijns aende heere van Tilborch in vier besondere tecxte staende te betaelen op St. Stevens dach ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum 21 meert 1674. Scabini Vander Burcht et ...

Schuldbekentenis ...

Die voorschreven vercooperen in qualiteijt als voor hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Gerit Jan Anthonis een parcheel erve bestaende in lant weije ende heije groot twee loopensaeten off daer ontrent begrijpende onder de parochie ende plaetse voors. aende heije aldaer tusschen erffenisse oist Peeter Adriaens de Beir, west Hendrick Huijbert Wouters, suijt ende noorden de gemeijne straet, los ende vrij ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832