Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1674-14-8018-43r

Maria weduwe Anthonis Hendricx heeft vercocht opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Gerit Peeter Cocken ende Adriaen Jan Laureijssen als beeedighde momboir ende toesiender over de twee onmondighe kijnderen van wijlen Cornelis Adriaen Somers, daer moeder aff was Adriana Peeter Adriaen Hendrick Smolders? ten behoeve vande selve onmondighe een parcheeltien saeijlants drij quartier loopensaet off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aent Creijeven belent de kinderen Cornelis Janssen vanden Merenberch noorden, Emberecht Daniel Bastiaens suijden ende west, ende de kijnderen Emberecht Adriaen Gerits oist, los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum et scabini antea (10 april 1674, scabini Versteech et Keijsers)..Zoeken in website: De Hasselt voor 1832