Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1674-14-8018-59r

Jan Jan Peeter Melis als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe dochtere Jan de Beir, heeft vercocht opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Paulus Hermans van Heijst, de gerechte helft onbedeelt in seeckere huijsinghe metter aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende groot drij loopensaeten, off daer ontrent begrijpende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt de Hasselt, belent Jan Cornelis de Beir de jonghe west, de gemeijne straet oost, ende noorden, ende de weduwe Jan Gerit Hermans suijden, los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum den 17 meij 1674, scabini vander Burcht et Paijmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832