Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1674-14-8018-65

Kennelijck sij eenen eijgelijcken dat op huijden dato ondergeschreven voor ons schepenen van Tilborch ende Goorle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert Cornelis soone wijlen Cornelis Janssen vanden Merenberch d'oude daer moeder aff was Maria Cornelis Jan Anthonissen, ter eenre, ende Johan Wittebol, als man ende momboir van Maria oock dochtere wijlen Cornelis Janssen vande Merenberch d'oude, ende Maria Cornelis Jan Anthonis voorgenoempt, ter andere sijde, de welcke bekennen ende belijden, bekennen ende belijden mits desen met malkanderen gedaen ende gemaeckt te hebben eenen wettelijcke erffscheijdinghe ende erffdeijlinghe vande goederen hen bij ende overmits den doodt ende afflijvicheijt van henne ouders ende huijsvrouwen ouders aengecomen,

Overmits welcken erffdeijlinghe ende erffscheijdinghe soo sal den voors. Cornelis soone wijlen Cornelis Janssen vande Merenberch d'oude, voor sijn part ende contingent hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, Irstelijck seeckere huijsinghe, schuer, schop, brouwhuijs ende brouwerije met haer toebehooren mitsgaders d'aenstede ende voorhoofde daer aenliggende ende daer toebehoorende, groot drij ende een halff loopensaeten, ofte daer ontrent begrijpende gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse, de weduwe ende kinderen Jan Goijaert Janssen noortwaerts, suijtwaerts de gemeijne straet, streckende metten eenen eijnde aende erve van Joost Goijaert Jannsen, ende metten andere eijnde oistwaert aende gemeijne straet, Item noch een stuck ackerlants groot een loopensaet off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaatse voors., teijnden het steedeken aldaer tusschen erffenisse oist de weduwe Jan Goijaert Janssen, westwaerts Joost Goijaert Heerden, suijt het steedeken, ende noort Jan Gerits de Cock, Item noch een parcheel ackerlants groot een loopensaet off daer ontrent begrijpende, gelegen onder de parochie voors. ter plaetse genaamt de Stadts Hoeven aldaer tusschen erffenisse oist Willem Jan Peeter Goijaerts, suijt aen seecker steech, west den Tijsacker, noort Willem Jan Goijaerts, Item noch een stuck ackerlants genoemt den Tijsacker groot vier loopensaeten off daer ontrent begrijpende, gelegen onder de parochie ende plaetse voors. inde Stads Hoeve aldaer tusschen erffenisse oist het voorgaende loopensaet, west Goijaert Jan Anthonis, suijt Gerit Jan Anthonis, ende noort Jan Wittebol hiernaer bedeelt, Item noch een parcheel ... bestaende in weije ende moer groot vier loopensaeten off daer ontrent begrijpende, gelegen onder de parochie voorschreven ter plaetse genoemt het Ven, aldaer tusschen erffenisse oist de weduwe Wouter Adriaens Segers, west Adriaen Jan Goijaerts, suijt de H: Geest alhier, ende noort Willem Jan Peeter Goijaerts, onder conditien dat Jan Wittebol t moer daerin gelegen voor den helft sal mogen gebruicken voor den tijt van thien achtereen volgende jaeren, ende niet langer, ... aende west sijde affgepaelt, ende het loth ofte loth velt aenden noorden cant, Item de helft in een stuck ackerlant int geheel seven loopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt inde Schijff aldaer tusschen erffenisse oist Jan Wittebol hier tegens deelende, west Elisabeth Adriaen Somers, suijt Adriaen Michiels vanden Hout, noort den H: Geest alhier, Item noch een stuck weijvelts groot twee ende een halff loopensaeten off daer ontrent begrijpende, gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt ontrent den Ruijterstock, aldaer tusschen erffenisse Roeloff Kievits oistwaert, west ende suijt de weduwe mette kinderen Jan Thielemans, ende noort de gemeijne straet, Item noch de helft in een stuck beemts groot dese helft twee ende een halff loopensaeten off daer ontrent begrijpende, gelegen onder de parochie voorn ter plaetse genoemt inde Dalem aldaer tusschen erffenisse Jan Wittebol westwaert, oist ... , suijt ... ende noort ..., Item de helft in een stuck beemts dese helft groot vier ende een halff loopensaeten off daer ontrent begrijpende, gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt inde Nieuw Velden ontrentden Langhendijck, aldaer tusschen erve Jan Wittebol hier tegens deelende oistwt, west Frans Anthonis Spijckers, noort de Gemeijnt van Tilborch, suijt den Langhendijck, offte Leije, Item noch een stuck beemts groot twee ende een halff loopensaeten off daer ontrent begrijpende, gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt den Langhendijck, aldaer tusschen erffenisse ......, Item noch een derde paert onbedeelt in een stuck hoijlants, groot seven horden off daer ontrent begrijpende, gelegen onder Walbeeck ...., ende dat metten last daer op sijnde, Item noch een stuck heijvelts, groot een loopensaet off daer ontrent begrijpende, gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt ... oist ..., west de Leije, suijt ..., noort ..., Ende eijntelijck noch de helft onbedeelt in een vierde paert van een stuck beemts groot int geheel twintich loopensaeten off daer ontrent begrijpende, gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt ontrent Maesdijck, oist de Leije, suijt den dijck, west Peeter Jorissen, noort Denijs Gijssels, ende sal dit loth van het naervolgende loth beuren tot vergelijcingh desen deijlinghe de somme van xx ... eens ende dat met soodanighe chijnsen ende pachten als dit loth mach subject wesen,

Ende waer tegens Johan Wittebol nomine uxoris sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, Ierstelijck een stuck ackerlants genoemt Craenen acker groot drij loopensaeten off daer ontrent begrijpende, gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt de Hasselt, oist Jan Gerit Cocken, west den Tijsacker, toebehoorende Cornelis vanden Merenberch ende Goijaert Jan Anthonis, ende noort de wed: Anthonis Somers, met het voorhooff hier toebehoorende, Item noch een parcheel ackerlants genoemt den ... groot twee loopensaeten ende vijfftien roeden, off daer ontrent begrijpende, gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt aende Hoeve oist Gerit Jan de Heerd, west de Bischop van s'Hertogenbosch, suijt ende noort de gemeijne straet, Item noch een parcheeltien ackerlants genoemt het Zant, groot drij loopensaeten ende vijfftien roeden, off daer ontrent begrijpende gelegen onder de parochie voors. oist Anthonis Schoute, west ende suijt Cornelis Jan ..., noort de gemeijnte, Itemnoch een parcheeltien ackerlants genoemt de Polder, groot veertich roeden, gelegen onderdese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt achter de Hoeve, oist Bastiaen Jan Joosten, west de straet, suijt Jan Jan de Heerd ende noort Cornelis Jan Heerde, Item noch een stuck beemt genoemt den Langen Beemt, groot vijff loopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen onder de parochie van Gilse voor desen gebruijckt aende stede aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse west de erffgenaemen van Baerdwijck, ende tusschen erffenisse van Cornelis Jan Anthonisse, streckende voorts vanden Gilse dijck, tot opden waeter vloet genoemt de Leije, Item noch eenen heijbodem groot vier loopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen onder des parochie van Tilborch ter plaetse genoemt ontrent den Voschberch aendat Zantwecht oist Cornelis de Beir, suijt ende noort de gemeijnt van Gilse, west ..., Item noch een stuck ackerlants groot vijff loopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt inde ... Velden, oist de erffenisse Peeter Jorissen, suijt het Douckstraetken, west Jan ... Moonen, ende noort Michiel de Veth, Item noch de helft oistwaerts in ... acker dese helft groot drij ende een halft loopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt ontrent den ... aldaer tusschen erffenisse oist de kinderen Cornelis Smitten, met meer andere, suijt Adriaen Michielssen vanden Hout, west Cornelis Merenberch hier tegens gedeelt wesende, noort de H: Geest alhier, Item noch een stuck ackerlants groot twee loopensaeten off daer ontrent begrijpende, gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt ontrent den ... springende met sesthien roeden onder den path aldaer tusschen erffenisse de kinderen Cornelis Smitten oist, suijt de gemeijne straet, west Jan Hendrick ...ende noort de kinderen vande voors. Smitten, Item noch de helft oistwaerts in een stuck beemts groot vier ende een halff loopensaeten gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaets genoemt de Nieuwe Velden, oist aende heijcant, suijt de Leije, west de wederhelft hier tegens deelende ende noort de gemeijnt van Gils, Item noch de helft westwaerts in een stuck beemts groot vijff loopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt inde Dalem aldaer tusschen erffenisse Cornelis Merenberch oistwaerts hier tegens deelende, suijt ..., west ..., noorden ..., Item alnoch een moervelt groot vier loopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt inde Heese aen die oversijde vande Leij oist ..., west de voorkinderen van Cornelis vanden Merenberch, suijt d'oude Leije, ende noort het out Leijken, Item noch een uijtgesteecken moervelt Achter het Craijenven groot twee ende een halff loopensaeten oist Gerit Smolders, west ..., suijt den waeterloop, ende noorden Willem Jan Peeter Goijaerts, Item noch een stuck ackerlants drij loopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt Achter het Craijven, oist ..., suijt ende west Gerit Willems van Amelsvoirt ende noort ..., Item noch een uijtgesteecken moervelt groot vier loopensaeten, off daer ontrent begrijpende gelegen onder dese parochie voors. ter plaetse genoemt int Kerckemoer, oist ... woonende to Gils, suijt ..., west de voorkinderen van Cornelis vanden Merenberch, ende noorden de Leije, Item noch een stuck ackerlants groot vier loopenaeten gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt de Rijt, oist aende de gemeijne straet, suijt Cornelis ... Voskens, off den waterlaet, west Willem Jan Aerden, ende noort Willem Adriaen ... Willems, Item noch een stuxken ackerlants genoemt het Cleijn Ackerken, groot een ende drij quartier loopensaeten off daer ontrent begrijpende, gelegen onder de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse oist Aert Paulus Janssen, suijt Peeter Cornelis Groenendael, west Claes Adriaens van heijst, ende noort Adriaen Wouter Adriaens, eijntelijck noch de helft in een vierde paert van een stuck beemts groot int geheel twintich loopensaeten off daer ontrent begrijpende, gelegen onder dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt den Maesdijck, gemeijn ende onbedeelt liggende met Peeter Joris van Mechdenburch, Hendrick van Zighem ende de voorkinderen van Cornelis vanden Merenberch onder conditie dat Cornelis vanden Merenberch tot sijnen last behout alsulcken hondert gulden als Ego de Wits daer op heeft .... sal dit loth genieten ende gebruijcken de helft van het moer int ..., dat voorden tijt van thien jaere d'een achter den anderen volgende, met het ...velt daer noortwaerts aen, ende dit met soodanighe chijnsen, ende pachten, als dit loth soude mogen subject wesen,

Voorts is tusschen de voors. condividenten wel expresselijck ondersproocken ende geconditioneert dat sij deijlders sullen moeten onderhouden alle wegen, steeghe, waeterlaeten, ende oock te gedoohen het wegen als van outs, twelck d'een off d'ander parcheel soude mogen subject wese ende hebben etc. gelovende etc. ende alle commer etc. pro ut in forma, actum 1 junij 1674.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832