Menu

Documenten

Document R-1674-14-8018-80v

Sr. Cornelis vanden Merenberch out schepen deser Heerlijcheden van Tilborch ende Goorle heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Peeter Goijaert Janssen eerstelijck een huijs, schuer, schop, brouwhuijs ende brouwerije metten erffenisse daer aen liggende, ende daer toebehoorende drij loopens. off daer ontrent begrijpende gelegen onder dese prochie van Tilborch ter plaetse genoemt de Hasselt belent de weduwe Jan Goijaert Jans noorden, ende de gemeijnt suijden ende oistenent, ende Joost Goijaert Jans westent, los ende vrij vuijtgenomen twee gulden jaerlijcx ter saecke van acht loopen reductie rogge aen Onse Lieve Vrouwen Altaer binnen Tilborch voorschreven, Item noch een parcheeltien saijlants een loopensaet ofte daer ontrent gelegen binnen de parochie ende plaetse voorschreven belent Joost Goijaert Heerden west ..., Jan Goijaert Jans oost, Jan Gerit Cocken noorden, ende den voorn Joost suijden, los ende vrij, ende ... noch een parcheel saijlants een loopensaet off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. belent Willem Jan Peeter Goijaerts oist ende noorden, Sr. Cornelis vande Merenberch cum suis west, ende Joost Goijaert Heerden cum suis suijden, los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma actum 30 junij 1674.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832