Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1675-14-8018-192v

Jan sone Gerit Adriaen Gerits daer moeder aff was Elisabeth ..., Peter Adriaen Willems als man ende momboir van Jenneken dochtere Gerit ende Elisabeth noornoemt, Gijsbert Cornelis Anthonis als last ende procuratie hebbende van Andries de Polack als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe dochtere Gerit Adriaen Gerits ende Lijsbeth voorschreven, gepasseert voor schepenen alhier den 25e december 1674 ons schepenen verthoont ende voorgelesen, die voors. vercoperen hen t'samenlijck fort ende sterck maeckende voor Peter innocente sone wijlen Gerit Adriaen Gerits ende Elisabeth voornoemt, die voorschreven vercooper hen alnoch t'samenlijck fort ende sterck maeckende voor Michiel ende Elisabeth onmondige soon ende dochter wijlen Denis Michiels van Nederpelt daer moeder aff was Erken oock dochtere Gerit Adriaen Gerits ende Elisabeth voornoemt, hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Anthonis Janssen van Gils een huisken met 29 off 30 roeden erven off daer ontrent begrijpende, gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt aent Craijven, aldaer tusschen erffenisse Jan Peter Cornelis Meeus noirt, suijt Gerit Adriaens, oist aen erffenisse Jan Peter Cornelis Meeus voors. ende west aende gemeijne straet, los ende vrij, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum et scabini ut supra (31 januarij 1675, scabini van der Burcht, Versteech et Keijsers).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832