Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1675-14-8018-218v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat op huijden date ondergeschreven voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert Cornelis ende Aert gebroederen soonen wijlen Jan Cornelis Gijsberts daer moeder aff was Jenneken Adriaen Martens soo voor hen selven ende alnoch bij coop ende opdracht vercregen hebbende het recht contingent ende aenpaert van versterff van Jan hennen broeder op heden date deses gepasseert, de welcke hebben bekent ende beleden bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen gemaeckt ende aengegaen te hebben eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge vande naerbeschreven erffgoederen metten doodt ontruijmt ende achtergelate door henne ouders ende alsoo op hen lieden gesuccedeert ende dat inder veugen ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmidts der welcker soo sal de voornoemde Cornelis den soon hebben behouden ende erffelijck blijven besitten seecker voorhuijs ofte keucken van eene huijsinge scheijdende op den middelwecht liggende tusschen de voorschreven keucken ende achterhuijs t'welck voor d'een hellicht is gehoorende aen dit loth ende voor d'ander hellicht aent naervolgende loth ende sal bij hen tsamen moeten worden onderhouden, met tgeen .... de deelders bekent, gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genoemt aent Craijven aldaer tusschen erffenisse de weduwe Jan Cornelis Wouter Schip aen d'een sijde, ende Gerit Aert Craijers aen d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve van Jan Deckers, ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij uijtgenomen de hellicht in eenen stuijver ende vier penningen chijns aen de ....,

Ende waer tegens Aert den soon sal hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten eene achterhuijs van seeckere huijsinge scheijdende opden middel wecht liggende tusschen dit achterhuijs ende voornoemde keucken, die welcke voor een helff is gehoorende aen dit loth ende voor d'ander helff aent voorgaende loth ende sal bij hen tsamen moeten worden onderhouden .... de deelder bekent, gestaen ende gelegen binnen de parochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse de wed. Jan Cornelis Wouters Schip aen d'een sijde, ende Gerit Aert Craijers aen d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aen de erve Jan Deckers ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, uijtgenomen de helff in eenen stuijver ende vier penningen chijns ... tot s'Hertogenbosch,

Voorts is tusschen de voorschreven parthijen condividenten wel expresselijck ondersproocken dat jeder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedoogen ende onderhouden alle schouwen, waterlaeten, wegen, stegen ende naerbuerlijcke rechten d'welcke d'een off d'ander parcheel soude mogen subject wesen, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, actum et scabini ut supra (5 martij 1675, scabini Versteech et relatu ...).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832