Menu

Documenten

Document R-1675-14-8018-221v

Jan Anthonij Somers, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, opgedragen ende overgegeven aen Peeter Goijaert Heerdens een stuck weijvelts groot twee lopensaten of daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genoemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse, oist Jan Cornelis van Gorp, west aende gemeijne straet, suijt Daniel Adriaens van Beurden, ende noirden de wed. Laureijs van Doremael, los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, actum et scabini antea (3 meert 1675, scabini Versteech et relatu Keijsers).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832