Menu

Documenten

Document R-1675-14-8018-223r

Jan Huijberts van Groenendael soo voor sijn selven ende noch als toesiender met Anthonij Peter Huijberts als momboir over Cornelia Huijbert van Groenendael, daer moeder aff was Hendricxken Cornelis Jan Peters, hebben met consent ende decreet vande heere drossaert ende schepenen wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Cornelis Adriaens van Beurden een parcheel saijlants twee lopensaten off daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn, als t selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Cleijn Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Willem Peters van Groenendael d'een sijde suijtwaerts, ende de gemeijne straet aen d'ander sijde noortwaerts ende oock aende oisten eijnde, streckende metten westen eijnde aende erve des H: Geest, los ende vrij, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 18 martij 1675 scabini Versteegh et relatu Keijsers.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832