Menu

Documenten

Document R-1675-14-8019-13r

Cornelis Corst Denis als man ende momboir van Cornelia Jan Peeter Jacobs sijne huijsvrouwe heeft vercost opgedraegen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Adriaen Peeter Denis Corsten een huijsken ende schop metter erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende groot een ende een quart loopensaet metten voorhoofde van dien ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse Peeter Jan Peeters oist, de gemeijnte west ende suijden, ende Gerit Adriaen Smolders noorden, los ende vrij ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum et scabini ut supra (11 april 1675, scabini Versteegh et de Wits).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832