Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1675-14-8019-25v

Cornelis Niclaessen de Cock als man ende momboir van Hester sijne huijsvrouwe dochtere Denis Cornelis Phoocen geeft wettelijck ende erffelijck over aen ende ten behoeve van Dingena Adriaen Claessen wed. wijlen Goijaert Jan Anthonis ende haere kinderen een parceel erven bestaende in saeij ende waeijlant drie loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt inde Corte straet aldaer tusschen erffenisse de voorn. coopersse oist ende westwaerts, suijden de gemeijnte, noorden Jan Wittebol, los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 4e junij 1675 scabini Versteegh et Keijsers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832