Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1675-14-8019-42v

Compareerde voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt de heer Engelbertus Cools den welcken uijt crachte van procuratie hen bij d'eerwaerdige Marten Maria vander Dous ende suster Anna Wouters procurateur in het Conventuael van het cloosterken tot Waelwijck de welcke uijt crachte van seeckere permissie haer voorschreven constituanten representerende het corpus der religieusen aldaer bij haer Ed: Mo: Heeren Raden van Staten opden negenden october 1674 voor den notaris Charles de Roij ende seeckere getuijgen binnen Waelwijck voorschreven gepasseert ons schepenen vertoont ende voorgelesen, den welcke cedeert, transporteert ende overgeeft aen ende tot behoeff van Baudewijn Willemsen vander Dous alsulcke scabinale renten als Daniel soone wijlen Willem Jan Danielssoon heeft gelooft, als principael schuldenaer te geven, te gelden ende te betaelen Michiel Huijbert Michiel Soffaerts ten behoeve van het clooster van Onse Lieve Vrouwe Nazareth gelegen binnen de prochie ende vrijheijt van Waelwijck inde Langhstraet eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van eenentwintig gulden tot twintig stuijvers t stuck off de waerde der ... in anderen goeden ganckbaeren gelden gelijck ten tijde der betalinghe gemeenlijck cours ende van handt tot handt goede betaelinge wese sal, te betaelen alle jaer eerstelijck op Bamisse ende voor den iersten dach van betaelinge tot Bamisse anno 1640 ierstcomende van ende uijt twee huijsen schuer hoff, metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende vijff lopensaet off daer ontrent groot sijnde, gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genoemt aende Hasselt aldaer tusschen de gemeijne straet geheijten de Hoeckstraet d'een sijde, ende tusschen erffenisse Gerit Niclaes Adriaens van Osch d'ander sijde, streckende vande erffenisse des H: Geest van Tilborch totter gemeijne Hasselsse straet, ende alnoch van ende uijt een stuck erve tot saijlant ende weije liggende vijff lopensaet ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de parochie voors. ter plaetse geheijten aende Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse Marten Peter Cornelis Mutsaerts d'een sijde ende tusschen erffenisse Wouter Anthonis Cornelis Beris d'ander sijde, streckende vande erffenisse Peter Huijbert Meeussen totter gemeijne straet ende voorders mette solemniteijten daer toe gerequireert, uijtgenomen dat jaerlijcx uijtte voorschreven huijsinge ende erffenisse gaende is ierst aende kercke van Tilborch dertig stuijvers, Item aende H: Geest twee gulden xij st., ende noch aenden heere van Tilborch met eenen stuijver een oirt gewinchijns, als is voorwaerden ende ondersproocken dat den voorschreven erffchijns altijts ter los sal staen mette somme van vier hondert guldens in gelden als voor, altijts op Bamisse dach tsamen metten jaer chijns ... ten achteren ende onbetaelt sijnde, ende sal de gelovende sijne erve ende naercomelinge altijts gehouden sijn sulcx een halff jaer te voorens op te seggen ende wettelijck te vercondigen als bij den los daer naer sal willen doen, alles conform den vestbrief daer van sijnde ende voor heeren schepenen van Tilborch gepasseert van dato den 6 october 1639 waer toe in dese wert gerefereert, ende is alsnu vande voorschreve rente als gelden Hendrick Huijbert Wouter Anthonis Beris, ende heeft den heere constituant vuijt crachte als voor etc. geloovende etc., ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 21 augustij 1675, scabini vander Burcht et Versteech.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832