Menu

Documenten

Document R-1676-14-8019-116r

Kennelijck sij eenen jegelijcken dat op huijden date deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert Adriaen Willem Janssen, Adriaen Joost Hoirevoirs als man ende momboir van Maeijken Willem Janssen, Peter Goijaert Jans als man ende momboir van Jenneken Willem Janssen, ende Claes Willemsen de Bont ende met hem Jan Teunen als momboir ende gecozen toesiender in desen over het een onmondigh kint wijlen Anneken Willem Janssen daer vader aff was Jan Willemsen de Bont, de welcke bekenden ende beleijden, bekennen ende verclaeren mits desen metten anderen aengegaen te hebben een erffelijcke schijdinge ende deijlinge vande naer beschreven erfgoederen metter doot ontruijmt ende achtergelaeten door wijlen Willem Jan Peeters ende Barbara Jan Adriaen Willems sijne huijsvrouwe,

Overmits de welcken Adriaen sone wijlen Willem Jan Peeters te deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren ierstelijck een huijs te weten, het cleijn huijs met de gerechte helfte inde schuer mitsgaders de gerechte helfte vande aenstede groot de selve aenstede int geheel ses loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende de selve aenstede off de helfte van dien aff te meten tegens Adriaen Joost Hoirevoors nomine uxoris die de andere helfte hier naer ten deele is bevallen, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Peter Janssen vande Loo, west Adriaen Joost Hoirevoirs nomine uxoris hier tegens bedeelt, suijt Denis Adriaen Denis, noort de gemeijne straet, los ende vrij uitgenomen hier uit jaerlijcx te betaelen drie duijten chijns aende gesworens van Tilborch op St. Stevens dagh ende voorts te onderhouden den waterlaet ende voorts gebuerlijcke rechten als van outs, item alnoch een parcheel weijlant groot twee ende een halff loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse, oist Adriaen Jan Goijaerts, suijt de gemeene straet, west Peeter van Heijst, noort Seger Elias Jan Vrancken, los ende vrij, utgenomen te onderhouden den waterlaet ende alle gebuerelijcke rechten als van outs, item alnoch een parcheel ackerlant groot een ende een halff loopensaet ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voornt., aldaer tusschen erffenisse, oist Herman Peeters van Heijst, suijt Jan Janssen vande Loo, west den gemeenen ackerwecht, noort Adriaen joost Hoirvoirs nomine uxoris hier tegens bedeelt, los ende vrij, eijntelijck alnoch een parcheel weijlant groot een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voornt. aldaer, tusschen erffenisse, oist Adriaen Jan Goijaerts, suijt het onmondigh kint wijlen Anneken Willem Janssen voornt. met meer andere, west de gemeijnte van Tilborch, noort Joost Gerits de Beir, los ende vrij,

Waer tegens Adriaen Joost Hoirevoirs nomine uxoris ten deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne vrouwe portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, ierstelijck seeckere huijsinge te weten het groot huijs met de erve daer aen gelegen ende daer toe behoorende mitsgaders de gerechte helfte inde schuer, met alnoch drie loopensaeten inde aenstede sijnde de gerechte helfte inde selve aenstede met alnoch een schop daer op staende gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Willem Janssen hier vorens bedeelt, suijt Denis Adriaen Hendrick Denis, west Jan Denis Martens, noort de gemeene straet, los ende vrij, uitgenomen hier uit jaerlijcx te voldoen ende te betaelen derthien duijten chijns aende rentmeester vande heer van Tilborch op St. Stevensdach, item alnoch een parcheel ackerlant groot een ende een halff loopensaet ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse voornt. aldaer tusschen erffenisse oist Peeter Jan Goijers, suijt Adriaen Willem Janssen, west den gemeenen ackerwecht, noort Jan Janssen de Beir, los ende vrij, item alnoch een parceel weijlant groot twee ende een halff loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voornt. aldaer tusschen erffenisse oist Gerit Willems Veramelvoirt, suijt Joost Gerits de Beir, west de gemeenen ackerwecht, noort Gerit Willems Veramelvoirt voornt. ende den waterlaet los ende vrij, uitgenomen te onderhouden den waterlaet ende alle gebuerelijcke rechten als van outs, eijntelijck noch een parceel ackerlant groot een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voornt. aldaer tusschen erffenisse, oist Adriaen Jan Goijaers, suijt Jan Geritsen van Gorp, west de gemeente van Tilborch, noort Peeter Goijaert Janssen, los ende vrij,

Ende waer tegens Peeter Goijaert Jans nomine uxoris ten deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne vrouwe portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, ierstelijck een parceel ackerlant genaemt den Bocht groot drie loopensaeten, ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genoemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse, oist de gemeene straet, west den gemeenen ackerwecht, suijt Cornelis Cornelis de Beir, noort de weduwe Jan Janssen los ende vrij, uitgenomen te onderhouden den waterlaet ende gebuerelijcke rechten als van outs, item alnoch een parceel ackerlant groot drie loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voornt. aldaer tusschen erffenisse oist ende suijt Joost Goijaert Jans, west den voorn. Peeter Goijaert Jans, noort Jan Gerit Cocken, los ende vrij, item noch een parceel ackerlant groot twee ende een halff loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voornt. aldaer tusschen erffenisse oist ende suijt Goijaert Jan Teunen, west de gemijnt van Tilborch, noort Gijsbert van Gorp, los ende vrij, mitsgaders alnoch een parceel weijlant groot twee loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse oist Adriaen Joost Hoirevoirs, suijt Peeter Goijaert Jans meergenoemt, west ende noort den gemeenen ackerwecht, los ende vrij, uitgenomen hier over te wegen ende stegen, die gene die daer toe gerechticht sijn, als van outs, eijntelijck noch een parceel ackerlants groot een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voornt. aldaer tusschen erffenisse, oist Adriaen Willem Janssen hier tegens bedeelt, west gemijnt van Tilborch, noort Cathalijn Jan de Bont, los ende vrij,

Ende waer tegens de momboirs van Cathalijn onmondige dochter wijlen Jenneken Willem Janssen, daer vader aff was Jan Willemsen de Bont, ten deele bevallen sijn ende dat ten behoeve vande selve Lijsabeth? ende sullen de selve alsoo voor de onmondige portie hebben, behouden ende erffelijck blijven possideren, ierstelijck een parceel ackerlant groot drie loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse, oist Elias Verwers, suijt Cornelis Jan Adriaen Willems, west de gemeijne straet, noort Peeter Anthonis van Eeten, los ende vrij, uitgenomen hieruit jaerlijcx te voldoen ende te betaelen vijff duijten chijns aende rentmeester vande conventualen van Tongerloo tot Oisterwijck op St. Thomas dagh, item alnoch een parceel ackerlant groot twee ende een halff loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voornt., aldaer tusschen erffenisse, Elias Verwers oist, Pauwels Jan Joosten suijt, west de gemeene straet, noort Cornelis Jan Adriaen Willems, los ende vrij, item alnoch een parceel ackerlant groot twee loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voornt. aldaer tusschen erffenisse, oist Jan Gerit Cocken, suijt Willem Daniel Gerit Vrancken, west de gemeene straet, noort Jan Cornelis Meeus, los ende vrij, item alnoch een parceel ackerlant groot twee loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie ende plaetse voornt. aldaer tusschen erffenisse, oist de gemeene straet, suijt Joost Gerits de Beir, west Peeter Jan Adriaen Willems, noort de gemijnte van Tilborch, los ende vrij, eintelijck alnoch een parceel ackerlant groot een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie ende plaetse meergenoemt aldaer tusschen erffenisse, oist Adriaen Willem Jans hier vorens bedeelt, suijt Peter Goijaert Jans mede hier voor bedeelt, west de gemijnte van Tilborch, noort den selven Adriaen Willem Jans, los ende vrij,

Voorts is tusschen voors. parthijen condividenten wel expresselijck ondersproocken ende geconditioneert dat jeder op sijn aengecavelde deel ofte loth sal moeten onderhouden alle wegen, stegen, waterlaeten ende alle naerbuerelijcke rechten twelck deen off dander parceel soude mogen subject wesen, is mede wel expresselijck ondersproocken ende geconditioneert, dat jeder vande voors. deijlderen jaerlijcx aen Barbara Willem Jans haere moeder, schoonmoeder ende grootmoeder respective hiervorens genoemt (mits sij heeft consent gedraegen om haere goederen te deelen) sal moeten uitrijcken betaelen ende voldoen eene somme van twintich car: guldens ende dat soo lange sij Barbara in levende lijve wesen sal, nu eerstmael aenvanck nemende prima meij inden toecomende jaere 1677 ende in cas jmant vande condividenten in gebreecke bleeff de gemelte somme van twintich guldens jaerlijcx te betaelen prima meij aende gemelte Barbara soo sal se selve wederom meester sijn van dat deel die in gebreecke blijft sulcx te voldoen in sulcken maniere als off dese schijdinge ende deelinge noijt en ware gepasseert ofte gedaen, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 28 februarij 1676, scabini Versteegh et Wijtens.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832