Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1676-14-8019-135v

Peeter Goijaert Jan Heerden heeft vercocht opgedraegen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Adriaen Willem Janssen de Roij seecker sijn gerechte helft in een huijs, schuer, schop ende aenstede van dien met alnoch sijne gerechte helfte van seecker weijde, waervan de westen helfte den voorn. Adriaen Willem Janssen de Roij is competerende, groot deselve aenstede int geheel ... loopensaeten ende weijde int geheel ... loopensaeten ofte alsoo groot ende cleijn als de selve parceelen gelegen sijn onbegrepen der maete onder de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse suijt Hendrick Joost Hoirevoirs, Adriaen Jan Goijaerts west, Jan Gerit Creijers noort, de gemeijne straet oist, ende de weijde aldaer tusschen erffenisse de gemeijne straet west, noorden de gemeijnen ackerwecht, oist Peeter Goijaert Heerden, suijden Cornelis Cornelis de Beir los ende vrij, uijtgenomen ses gulden jaerlijcx aende H: Geest van Tilborch te betaelen, ende mede te onderhouden alle gebuerlijcke rechten als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 16 april 1676, scabini Versteegh et relatu Keijsers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832