Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1676-14-8019-156v

Compareerde voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt Sr. Johan Wittebol ter eenre ende Philebert Jan Caudeberchs voor sijn selven ende hem alnoch fort ende sterck maeckende voor Peeter Gorems jeder voor een hellicht ter andere seijde de welcke bekennen ende verclaeren metten anderen gemaeckt ende aengegaen te hebben eene mangelinge vande naerbeschr. goederen,

Overmits der welcker den voorn. Sr. Johan Wittebol van voors. tweede comparanten sal genieten twee hondert ende t seventich ponden wol hem alreets aengelevert soo den selven bekende,

Ende waer tegens Philebert Jan Caudeberchs voor sijn selven ende hem alnoch fort ende sterck maeckende voor Peeter Gorems jeder voor een hellicht sullen hebben ende gebruijcken om uit te delven ofte baggeren de westen helft ofte deel soo tselve is affgepaelt de mangelaer genochsaem bekent in seecker parceel moer gelegen achter het Creijven, in het ven waer van den gront is toecomende Cornelis van Merenberch ende dat binnen den tijt van acht eerstcomende jaeren aenvanck nemende nu ter stondt ende expirerende Bamis inden jaere 1684 allen commer etc. pro ut in forma, actum 21e juli 1676, scabini Keijsers et relatu de Wits.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832