Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1676-14-8019-158r

Sr. Johan Wittebol heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Adriaen Willems een parceel uitgesteecken moer ende heijvelt groot tsamen twee ende een halff loopensaet ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt achter het Creijven, aldaer tusschen erffenisse, oist Peeter Jan Peeter Jacobs, suijt d erfgenaemen Willem Adriaen Gerits, west ..., noort Gerit Adriaen Smolders ende meer anderen los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 31e julij 1676, scabini Wijtens et relatu Keijsers,

Cooppen. ende slaegen tsamen guldens 44-1-8.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832