Menu

Documenten

Document R-1676-14-8019-167v

Peeter Anthonis Cornelissen heeft vercocht opgedraegen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Cornelis ende Peeterken Anthonij Cornelissen sijnen broeder ende suster het gerecht vierde paert hem competerende in seecker huijs metten erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende groot twee loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt het Creijven aldaer tusschen erffenisse, oist de wed. Jan Adriaen Gerits, west de gemeene straet, suijt Hendrick Jan Daniels, noort ... Huijgermans, los ende vrij uitgenomen te onderhouden alle gebuerelijcke rechten als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 28e augustij 1676, scabini Keijsers et relatu Versteegh,

Cooppenningen soo parthijen verclaerden 30 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832